Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Малая Компьютерная Академия ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумЗміст досвіду

 Зміст досвіду

Поєднання інноваційних технологій

в освіті допоможе нам знайти той освітній і

науковий потенціал, який забезпечить гармонійний

розвиток нашого суспільства, економіки, держави

 

 

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», визначена необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На відміну від інших предметів, іноземна мова – це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти.

Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її досягнення. Саме Вчитель робить усе можливе і неможливе для цього.

Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам’яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися  й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості, самореалізація веде до особистісного зростання.

Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можливо за рахунок інноваційного підходу, створюючи інтерактивне середовище. Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — взаємний, асt - діяти) означає взаємодію. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії з учнями через бесіду, діалог.

Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель, а  активно діє під час вивчення матеріалу.

Сучасному вчителю важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів учнів. Методи навчання не є простими алгоритмізованими одиницями, їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку  вчителя.

Якісна мовна підготовка учнів неможлива без використання сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні технології в освіті – це використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі Microsoft Power Point, використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. Сутність інноваційних технологій, форм та методів, які входять до них, показана на рисунку 1.

Ці технології допомагають  реалізувати особово орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь -  я використовую новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на інноваційному підході спрямовані  на розвиток і самовдосконалення особистості, на роз-криття її резервних можливостей і творчого потенціалу.

Основними принцами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у вчителя в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний  процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

у вивченні іноземної мови

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

ПРОЕКТНІ

ТЕХНОЛОГІЇ

 

Сукупність методів і технічних засобів підбору, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій, що забезпечують якісно нові можливості для навчання і розвитку кожного учня, сприяють підготовці учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Учень виступає у ролі активного здобувача нових знань, має доступ до нових джерел інформації, виробляє навички  самостійної роботи з інформацією.

 

Процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм  організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. У свою чергу кожна з них об’єднує технології нижчого, локального рівня. Це робить можливим їх автономне використання на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний.

 

Проектна діяльність передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, демонстрацію практичного застосування надбаних знань – від теорії до практики. Гармонійно поєднуються академічні знання з прагматичними, дотримується відповідний їх баланс на кожному етапі навчання, використовуються різноманітні методи, засоби  навчання, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

 

 

Комп’ютерне тестування, Інтернет-конференції, відеоконференції, спілкування мережі, форум

 

змінювані трійки, карусель, акваріум, мікрофон, мозковий штурм, дерево рішень, мозаїка

 

 

Дистанційне навчання, створення комп’ютерних презентацій, докладів -сторінок, комп’ютерних програм, опитувань тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові інноваційних освітніх технологій 

До сучасних технологій належить технологія співпраці, яку я активно впроваджую в навчальний процес. Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях. Діти об’єднуються  в групи по 3-4 особи, їм дається одне завдання, при цьому обумовлюється роль кожного. Кожен учень відповідає не тільки за результат своєї роботи, але й за результат усієї групи. Тому слабкі учні прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні - щоб слабкі досконало розібралися в завданні. І від цього виграє весь клас,  тому що спільно ліквідовуються прогалини у знаннях.

Під час різних видів роботи учні стають перед проблемою поповнення  знань, лексичного запасу чи комунікативних умінь, тому вони активізують свою діяльність та в процесі спілкування намагаються вирішити дані питання. Це позитивно впливає на розвиток мислення та уважності учнів, зацікавлює їх та стимулює до співпраці.

Тому всі вправи й завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (Information gapchoice, feedback). Для їх виконання учні потребуватимуть додаткової інформації, докладатимуть певних зусиль для її досягнення та в такий спосіб зможуть краще та ефективніше організувати свою діяльність.

Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи:

{C}·        внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);

{C}·        мозковий штурм (brain storm);

{C}·        читання зигзагом (jigsaw reading);

{C}·        обмін думками (think-pair-share);

{C}·        парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші.

Ці форми роботи сприяють розширенню знань та вмінь учнів. У процесі спілкування учні навчаються розв’язувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у дискусіях.

Однією з технологій, що забезпечує особово орієнтоване навчання,  є метод проектів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мою думку, проектне навчання актуальне тим, що навчає дітей співпраці, виховує такі етичні цінності, як взаємодопомогу й уміння співпереживати, формує творчі здібності й активізує учнів.

Важливим засобом інноваційного навчання є також використання

 мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної дошки, персонального комп’ютера й мультимедійного проектора, що входить до шкільного мультимедійного кабінету Харківської спеціалізованої школи № 17.  Такий комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Завдяки наочності й інтерактивності  МК дозволяє мені залучити весь клас до активної роботи.

Використання інтерактивної дошки на уроці значно збільшує ефективність навчання учнів у школі. Я визначила такі ключові напрямки застосування МК:

{C}·        презентації, демонстрації та моделювання ситуацій;

{C}·        підвищення активності учнів на уроці;

{C}·        збільшення темпу уроку.

Отже, МК надає унікальні можливості для роботи і творчості при значній легкості в управлінні. Необхідно зважувати на важливий психологічний момент: сучасні школярі, у яких удома звичайно є комп’ютери  з численними іграми й телевізорами, звикають подібним чином сприймати навколишню дійсність. Можливості МК дозволяють переключити школярів на розуміння того, що відео та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяють розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для опанування навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує в решті-решт ефективність засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови.

Уважаю, що використання МК на уроках англійської мови дозволяє активно залучати учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, стимулює творчу активність й сприяє розвитку особистості дитини, розширює можливості пред’явлення навчальної інформації, воно є найбільш ефективним і економним за часом, допомагає учням підготовитися до здачі тестів, екзаменів, ЗНО. МК  є потужним інструментом, який може бути пристосований для використання у вивченні іноземної мови з широким діапазоном тем.

Можна виділити такі переваги інноваційного навчання:

{C}·        установлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування;

{C}·        учні мають можливість бути більш незалежними й упевненими в собі;

{C}·        учитель заохочує учнів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться припускатися помилок;

{C}·        учні мають можливість подолати страх перед мовним барєром;

{C}·        викладач не домінує;

{C}·        слабкі учні можуть отримати допомогу від більш сильних;

{C}·        кожен учень, залучений до роботи, має певне завдання;

{C}·        учні можуть використовувати свої знання й досвід, набутий раніше.

Отже навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу викладання. Методи навчання іноземних мов, що ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів і сприяють їх розвитку та вдосконаленню під час навчально-комунікативного процесу.

Процес навчання іноземної мови – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в процесі. Цього можна досягти тільки активним навчанням за допомогою інноваційних  освітніх технологій.

 

 

 

 

 

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», визначена необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На відміну від інших предметів, іноземна мова – це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти.

Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її досягнення. Саме Вчитель робить усе можливе і неможливе для цього.

Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам’яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися  й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості, самореалізація веде до особистісного зростання.

Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можливо за рахунок інноваційного підходу, створюючи інтерактивне середовище. Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — взаємний, асt - діяти) означає взаємодію. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії з учнями через бесіду, діалог.

Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель, а  активно діє під час вивчення матеріалу.

Сучасному вчителю важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів учнів. Методи навчання не є простими алгоритмізованими одиницями, їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку  вчителя.

Якісна мовна підготовка учнів неможлива без використання сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні технології в освіті – це використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі Microsoft Power Point, використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. Сутність інноваційних технологій, форм та методів, які входять до них, показана на рисунку 1.

Ці технології допомагають  реалізувати особово орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь -  я використовую новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на інноваційному підході спрямовані  на розвиток і самовдосконалення особистості, на роз-криття її резервних можливостей і творчого потенціалу.

Основними принцами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у вчителя в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний  процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

у вивченні іноземної мови

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

ПРОЕКТНІ

ТЕХНОЛОГІЇ

 

Сукупність методів і технічних засобів підбору, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій, що забезпечують якісно нові можливості для навчання і розвитку кожного учня, сприяють підготовці учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Учень виступає у ролі активного здобувача нових знань, має доступ до нових джерел інформації, виробляє навички  самостійної роботи з інформацією.

 

Процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм  організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. У свою чергу кожна з них об’єднує технології нижчого, локального рівня. Це робить можливим їх автономне використання на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний.

 

Проектна діяльність передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, демонстрацію практичного застосування надбаних знань – від теорії до практики. Гармонійно поєднуються академічні знання з прагматичними, дотримується відповідний їх баланс на кожному етапі навчання, використовуються різноманітні методи, засоби  навчання, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

 

 

Комп’ютерне тестування, Інтернет-конференції, відеоконференції, спілкування мережі, форум

 

змінювані трійки, карусель, акваріум, мікрофон, мозковий штурм, дерево рішень, мозаїка

 

 

Дистанційне навчання, створення комп’ютерних презентацій, докладів -сторінок, комп’ютерних програм, опитувань тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові інноваційних освітніх технологій 

До сучасних технологій належить технологія співпраці, яку я активно впроваджую в навчальний процес. Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях. Діти об’єднуються  в групи по 3-4 особи, їм дається одне завдання, при цьому обумовлюється роль кожного. Кожен учень відповідає не тільки за результат своєї роботи, але й за результат усієї групи. Тому слабкі учні прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні - щоб слабкі досконало розібралися в завданні. І від цього виграє весь клас,  тому що спільно ліквідовуються прогалини у знаннях.

Під час різних видів роботи учні стають перед проблемою поповнення  знань, лексичного запасу чи комунікативних умінь, тому вони активізують свою діяльність та в процесі спілкування намагаються вирішити дані питання. Це позитивно впливає на розвиток мислення та уважності учнів, зацікавлює їх та стимулює до співпраці.

Тому всі вправи й завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (Information gapchoice, feedback). Для їх виконання учні потребуватимуть додаткової інформації, докладатимуть певних зусиль для її досягнення та в такий спосіб зможуть краще та ефективніше організувати свою діяльність.

Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи:

{C}·        внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);

{C}·        мозковий штурм (brain storm);

{C}·        читання зигзагом (jigsaw reading);

{C}·        обмін думками (think-pair-share);

{C}·        парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші.

Ці форми роботи сприяють розширенню знань та вмінь учнів. У процесі спілкування учні навчаються розв’язувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у дискусіях.

Однією з технологій, що забезпечує особово орієнтоване навчання,  є метод проектів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мою думку, проектне навчання актуальне тим, що навчає дітей співпраці, виховує такі етичні цінності, як взаємодопомогу й уміння співпереживати, формує творчі здібності й активізує учнів.

Важливим засобом інноваційного навчання є також використання

 мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної дошки, персонального комп’ютера й мультимедійного проектора, що входить до шкільного мультимедійного кабінету Харківської спеціалізованої школи № 17.  Такий комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Завдяки наочності й інтерактивності  МК дозволяє мені залучити весь клас до активної роботи.

Використання інтерактивної дошки на уроці значно збільшує ефективність навчання учнів у школі. Я визначила такі ключові напрямки застосування МК:

{C}·        презентації, демонстрації та моделювання ситуацій;

{C}·        підвищення активності учнів на уроці;

{C}·        збільшення темпу уроку.

Отже, МК надає унікальні можливості для роботи і творчості при значній легкості в управлінні. Необхідно зважувати на важливий психологічний момент: сучасні школярі, у яких удома звичайно є комп’ютери  з численними іграми й телевізорами, звикають подібним чином сприймати навколишню дійсність. Можливості МК дозволяють переключити школярів на розуміння того, що відео та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяють розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для опанування навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує в решті-решт ефективність засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови.

Уважаю, що використання МК на уроках англійської мови дозволяє активно залучати учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, стимулює творчу активність й сприяє розвитку особистості дитини, розширює можливості пред’явлення навчальної інформації, воно є найбільш ефективним і економним за часом, допомагає учням підготовитися до здачі тестів, екзаменів, ЗНО. МК  є потужним інструментом, який може бути пристосований для використання у вивченні іноземної мови з широким діапазоном тем.

Можна виділити такі переваги інноваційного навчання:

{C}·        установлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування;

{C}·        учні мають можливість бути більш незалежними й упевненими в собі;

{C}·        учитель заохочує учнів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться припускатися помилок;

{C}·        учні мають можливість подолати страх перед мовним барєром;

{C}·        викладач не домінує;

{C}·        слабкі учні можуть отримати допомогу від більш сильних;

{C}·        кожен учень, залучений до роботи, має певне завдання;

{C}·        учні можуть використовувати свої знання й досвід, набутий раніше.

Отже навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу викладання. Методи навчання іноземних мов, що ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів і сприяють їх розвитку та вдосконаленню під час навчально-комунікативного процесу.

Процес навчання іноземної мови – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в процесі. Цього можна досягти тільки активним навчанням за допомогою інноваційних  освітніх технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається