Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумУчнівське самоврядування

 

Орган учнівського самоврядування – шкільна дитяча організація «Нове покоління».

 

Структура самоврядування

 

 

План роботи учнівського самоврядування на 2021/ 2022 навчальний рік 

 

План роботи учнівського самоврядування на 2020/2021 навчальний рік

 

 

ЗВІТ робити учнівського самоврядування за 2019/2020 навчальний рік

 

 

Громадянську позицію, творчі здібності учні мають можливість реалізувати у:

 • шкільному військо-патріотичному клубі «Вікторія», клубі міжнародних контактів «СІС»,
 • Євроклубі,
 • в аматорському театрі – студії «Глобус»;  
 • 3 – літературно – мистецьких гуртках,
 • учнівському науковому товаристві «Ерудит»,
 • клубі «Що? Де? Коли?»,
 • Дебатклубі,
 • гурток «Юні миротворці»,
 • 4 спортивних секціях (футбол, гандбол, художня гімнастика, спортивна гімнастика),
 • 18 предметних гуртках.

 

Співробітництво школи

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 підтримує міцні зв¢язки з:

Британською радою в м. Харкові, Американським та Французьким культурними центрами у м. Харкові, 

Будинком Нюрберга в м. Харкові,

ХНУ ім. В.Н.Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ХНПУ "ХПІ",

Національний аерокосмічний універсітет імені М.С. Жуковського, «ХАІ»,

контакти зі школами Криму, України, США, Польщі.

 Протягом багатьох років школа здійснює міжнародне співробітництво, зокрема з Генеральним консульством Росії в Харкові.

 
 

      ШКІЛЬНА  ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» (переглянути)

 

    В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, демократичної, 

правової держави освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи – відкритої, варіативної, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина, патріота.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні політика в галузі освіти спрямована на створення системи громадсько-державного управління, що дозволяє посилити роль органів місцевого самоврядування у процесі розвитку школи, активізувати участь батьків, піклувальних рад у освітньому процесі, залучати меценатів, громадські організації, фонди, засоби масової інформації до задоволення потреб закладу загальної середньої освіти.

Практичною школою демократії для учнів має стати учнівське самоврядування. Воно формує навички проведення передвиборчих кампаній, участі у виборах, розробки та реалізації власної політичної програми. Ефективна правова освіта та правове виховання можливі лише за реалізації прав і свобод  людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями, має бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму.

Процес становлення громадян у нашій школі реалізується через високий ступінь залученості до різних соціальних проектів. У зв’язку з чим у закладі було створено орган дитячого управління – учнівське самоврядування «Нове покоління». Виховний процес почався з демократизації шкільного життя. Школа створена для дітей, для розвитку й збагачення їхнього інтелекту та внутрішньої культури. Добре ставлення, повага до особистості учня, визнання його суб’єктом освітнього процесу, реалізація справжнього учнівського самоврядування – ось основоположні засади виховного впливу на учнів. Школа – дім творчості, радості, затишку, взаєморозуміння. Взаємини між учасниками педагогічного процесу

будується в ній на засадах взаємоповаги, взаємодовіри, доброзичливості. Тому не має нічого дивного в тому, що згодом  виник термін «Школа успіху».

     Питання організації учнівського самоуправління вимагає від колективу вчителів і дітей значних зусиль та єдності в цій роботі, тобто не самоуправління, а співуправління. 

 

Акція "Збери кришки на протези для воїнів"

 

Учні школи прийняли участь в Благодійній акції "Збери кришки на протези для воїнів", яка стартувала по всій Україні.

 

   

 

 

 

Волонтерський проєкт "Ми за мир"

 

"Ми за мир" підготували учні 5 класу

 

 

Проект

 «Дебаты – искусство побеждать!»

 

 

Авторы проекта: Самойлова

Виктория, ученица 9-Б  класса и           Печенчис Дарина

Координаторы проекта:

заместитель директора по 

воспитательной работе

Агбелекале Людмила Васильевна,

учитель английского языка

Ивасишина Сюзанна Викторовна

 

 

 

 

 

Харьков – 2018

Эпиграф: «Дебаты – это не просто игра, это искусство… Искусство доказывать и побеждать!»

 (Ли Якокка)

Актуальность

 

Учитывая интеграцию Украины в политическую, экономическую и культурную жизнь Европы и всего мира, современное образование должно формироваться по принципу коммуникативной направленности обучения, развивать у учащихся навыки коммуникативной компетенции на основе взаимосвязанного речевого, социокультурного и языкового развития. Использование дебатной технологии особенно актуально в этих условиях. Овладев ею, ученики учатся дискутировать по различным проблемам, отстаивая свое мнение, анализировать события жизни людей, выражать свое отношение к ним, находить решение проблем общества, семьи, школы, а также углубляют знания по истории и культурному наследию людей страны, язык которых изучается. Использование этой новой технологии в обучении создает благоприятные условия для знакомства с ценностями жизни людей других стран, культурных реалий, обычаев, традиций англоязычных стран и других стран мира в специально смоделированных ситуациях общения. Наличие социокультурного компонента сделает этот процесс эффективным, что позволит воспитать активную личность, подготовленную для участия в диалоге культур.

С другой стороны, использование дебатной технологии имеет воспитательное воздействие, поскольку учит учеников культуре общения, которая принята в современном цивилизованном мире, эмоционально-ценностному отношению к миру, что их окружает; развивает языковые, интеллектуальные, познавательные способности учащихся; повышает мотивацию к дальнейшему самосовершенствованию в области владения языком; развивает умение переносить знания и навыки в новой ситуации путем проблемно-поисковой деятельности. Следует также отметить, что использование Интернет ресурсов, средств массовой информации, работа со словарями, справочной литературой позволяет ученикам развивать навыки самостоятельной поисковой работы.

Резюме проекта

Цель проекта заключается в популяризации дебатов, как формы интеллектуального досуга, способствующей развитию критического мышления, формированию культуры спора, терпимости, признания множественности подходов к решению проблемы, активной гражданской позиции.

Задачи проекта:

- формировать навыки ораторского искусства молодежи Харьковской области;

- содействовать становлению и успешному функционированию клубов дебатов на

на базе учебных заведений Харьковской области;

- повышать компетентность молодежи в дебатах и организации дебатных мероприятий;
- развивать Проект через подготовку кадров: игроков, судей, тренеров и организаторов.

Целевая аудитория

Ученики средних и старших классов города Харькова.

Участники турнира

Базовым форматом дебатов является формат Карла Поппера. Этот тип дебатов направлен на обучение участников командной работе как при подготовке, так и во время самих дебатов. Он предусматривает участие команд в составе трех человек в каждой. У каждого члена команды есть свои обязанности (роли).

Утверждающая команда состоит из трех игроков - С-1, С-2, С-3. Представители этой команды доказывают свою позицию, построенную на аргументах, примерах, фактах. Они пытаются убедить в своей правоте команду оппонентов и судей. Отрицающая команда состоит из трех игроков - С-1, С-2, С-3. Представители этой команды опровергают идею утверждающей стороны. Они пытаются доказать ошибочность аргументации своих противников и склонить судей на свою сторону.

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

 1. Подготовительный этап

На этом этапе мы занимаемся:

 • поиском различных источников информации для подготовки к дебатам; 
 • поиском судей для игры «Дебаты», ведущих, таймкиперов и других участников игры.
 • сбором, синтезированием и анализом полученной информации;
 • обсуждением этапов проведения дебатов и разработкой критериев отбора  участников  очного тура.
 1. Этап реализации :

Во время этого этапа мы :

 • создаем «Web Debates» - веб-странички на английском языке на  базе сайта Управления образования администрации Киевского района , где будет опубликована актуальная для молодежи тема дебатов. Ученики разных школ будут иметь возможность написать аргументы «За» и «Против» к заданной теме. Таким образом, мы сможем отобрать лучших ребят для участия в очном этапе дебатов.

Возможные темы для дискуссии:

 • Is age an important factor in relationships?
 • Are humans too dependent on computers?
 • Do school uniforms make school a more effective place to learn?
 • Should cell phones be used during class?
 • Should schools have vending machines?
 • Does IT help social integration?
 • Should a weak student be seated near a good student
 • Will posting students’ grades on bulletin boards publicly motivate them to perform   better or is it humiliating?

После проведения онлайн-дебатов отбираем, используя разработанные критерии, участников очного этапа.  

 Проведение очного  этапа  дебатного турнира.

 1. Аналитико-сравнительный этап
 • анализ проделанной работы;
 • выявление ошибок и их устранение;
 • проведение рефлексии с участниками дебатов после проведения проекта.

    4. Завершающий этап

 • написание рекомендаций для усовершенствования проведения дебатов в  школах.

5. Перспективы проекта - регулярное проведение дебатов на английском языке на уровне города.

 

В течение 4 лет ХСШ № 17 проводится турнир «Дебаты» на английском языке. Принимают участие все школы Киевского района. Членами жюри являются преподаватели ВУЗов. Также в течение последних двух лет на базе нашей школы проводятся мастер-классы для учеником города, организованные студентами Харьковских вузов, обучающие технике ведения дебатов на английском языке.

Приложение

Дебаты – это командно-ролевая интеллектуальная игра, в которой одна команда аргументировано доказывает определенный тезис, а другая - оппонирует ей. В ходе игры команды соревнуются между собой вокруг определенной темы. Обязанность обеих команд квалифицированно и в пределах определенных временных рамок представить свою позицию, собственные аргументы «за» или «против». Дебаты позволяют молодежи обсуждать актуальные проблемы современности и интеллектуально развиваться. Дебаты - это место встречи и общения.

Дебаты способствуют развитию:
• интеллектуальных, 
• лингвистических, 
• коммуникативных навыков, 
• критического мышления.

Также дебаты развивают:

 1. Логическое и критическое мышление
 2. Навык в организации своих мыслей
 3. Навыки устной речи
 4. Терпимость к различным взглядам
 5. Уверенность в себе
 6. Способность работать в команде
 7. Концентрироваться на сути проблемы
 • Развитие критического мышления - Дебаты вырабатывают умения анализировать, выявлять сильные и слабые стороны тех или иных тезисов, производить оптимальное решение с учетом имеющихся ресурсов, давать оценку фактам и соединить их в тенденцию, оценивать последствия и результаты действий с точки зрения их эффективности.
 • Развитие риторических навыков - Дебаты способствуют овладению устной речью и искусством убеждения, предоставляют навыков в составлении текстов речей и публичном выступлении с ними, развивают умение держать себя перед аудиторией.
 • Развитие структурного мышления - Дебаты воспитывают умение организовать мыслительный процесс, структурно изложить свои мысли, строить логические системы и конструкции и выявлять в них противоречия.
 • Накопление новых знаний - Дебаты позволяют их участникам накапливать и систематизировать новые знания по истории, права, культуры, религии, философии, политики и других сфер общественной жизни, кроме того позволяют проработать технологии поиска информации и способствуют выработке системного и объемного видения проблемы.
 • Развитие умения работать с людьми - Дебаты воспитывают умение работать в коллективе (команде, клубе), быть толерантными к противоположным мнениям, выслушивать и понимать контраргументы, уважение к людям.

 

 

 

/uploads/editor/26/490807/sitepage_34/files/debaty_18_samoylova_2.pptx