Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумРічний звіт про діяльність закладу освіти

 


Річний звіт про діяльність закладу освіти

АНАЛІЗ  РОБОТИ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

ВСТУП. Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом протягом року

 

  Освітня діяльність у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №17  Харківської міської ради Харківської області функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", враховуючи зміни до Закону України "Про загальну середню освіту", постановах Верховної Ради України, Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актах України в галузі «Освіта», Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про організацію і діяльність навчального закладу, власному Статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України в галузі «Освіта», дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

  Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам особистості. В 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив вирішував низку питань проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», а саме – «Система роботи вчителя з розвитку креативних здібностей та обдарованості учнів в умовах профільного навчання», а саме:

     В управлінні:

- забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я учасників освітнього процесу;

- додержання в повному обсязі вимог п. 4.6.1. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»;

- зосередження зусиль адміністрацій навчального закладу на проблемах, що були виявлені шкільним моніторингом результативності та ефективності освітньої діяльності;

- поширення прогресивного педагогічного досвіду шляхом впровадження інноваційних технологій в освітній процес;

- підвищення рівня інформатизації та комп’ютеризації процесу управління навчальним закладом.

У навчанні:

- управління результатами та якістю навчання;

- підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на обласному рівні (призові місця) та предметних турнірах;

- залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення якості знань та загальної культури учнів. Забезпечення росту якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до державних стандартів.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів; виховання дітей у дусі любові до України, Харкова, Київського району, школи;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.

      У методичній роботі:

- створення умов для розкриття творчого потенціалу учителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на ШМО, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-пошуковими установами з метою обміну досвідом та передовими технологіями в освіті, участь у соціально-інформаційних та національних проектах;

- упровадження ІКТ технологій у процес навчання та виховання та «Дистанційного навчання»;

- упровадження діалогу культур як засіб розвитку міжнародного співробітництва;

- забезпечення акценту на розвитку полілінгвістичного та полікультурного середовища.

Управління закладом

 

  У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання, впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

  Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи адміністрації: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли такі документи, як: щомісячні тижневі плани роботи адміністрації та книги інструктивно-методичних нарад, у яких передбачено проведення всіх заходів на навчальні періоди.

  Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа.

  Принцип доцільності і оперативності в прийнятті управлінських рішень адміністрацією базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи (голова Марічева О.П.), батьківський комітет (голова Баранова Т.В.), профспілковий комітет (голова Неплюєва О.В.), методична рада (голова Бурковець С.О.).

  Така співпраця сприяла розвитку всіх напрямків діяльності навчального закладу, дозволила покращити результативність освтнього процесу та матеріально-технічну базу.

Робота зі зверненнями громадян

 

  Робота зі зверненнями громадян в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області проводиться відповідно до Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96 "Про звернення громадян", інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

  Жодне звернення не повернуто заявнику в порядку ст.5 Закону України «Про звернення громадян». На всі звернення були надані відповіді і конкретна допомога в межах компетенції навчального закладу в терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

  Адміністрацією організовані особисті прийоми та прийом громадян. За період з вересня 2019 року по серпень 2020 року до директора школи надійшло 5 письмових звернень громадян та на особистому прийомі було прийнято 42 громадян.  На сайті навчального закладу розміщені графіки прийому адміністрації школи.

  У 2020/2021 навчальному році планується проводити щочверті за годину до батьківських зборів організовано спілкування всього педагогічного колективу з батьками.

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

  Стратегія Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області спрямована на максимальне охоплення повною загальною середньою освітою всіх мешканців району шкільного віку, забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти, збереження контингенту учнів.

  Слід зазначити, що протягом 2-х останніх років кількість учнів за територією обслуговування залишається на тому ж рівні.

  Стабільним залишається відсоток дітей, які навчаються в ХСШ № 17 за територією обслуговування.

  Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує уваги індивідуальній формі навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. Спостерігається тенденція зменьшення кількості учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад на ІІ ступені навчання.

  Так, у 2019/2020 навчальному році у школі за індивідуальною формою навчалося 4 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальний заклад ( проти 9 учнів у 2018/2019 н.р.)

  Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

  На підставі цих планів учителі - предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений із батьками і затверджений директором школи.

  Учителі – предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома. Класні керівники підтримували тісний зв’язок із батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.

  Адміністрація школи приділяє належну увагу питанню здійснення контролю за веденням документації щодо організації індивідуального навчання, ознайомлення батьківської громадськості з Положенням про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

  За рівнями навчальних досягнень за підсумками навчального року: на середньому рівні завершили навчальний рік  – Мотєв М., всі інші – на високому та достатньому рівні.

  У 2020/2021 навчальному році необхідно вирішити такі завдання:

1. Педагогічним працівникам не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти під час проведення індивідуального навчання.

2. Заступнику директора з НВР Головко Т.А. тримати на контролі виконання індивідуальних навчальних програм та календарних планів учнів, які знаходяться на індивідуальній формі навчання.

3. Класним керівникам підтримувати зв’язок з батьками учня, який знаходиться на індивідуальній формі навчання через щоденник учня з обов’язковим підписом батьків про проведені уроки та особисті зустрічі щомісяця.

Облік відвідування

  З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей та підлітків шкільного віку, здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями навчальних занять. Щодня до 10.00 год. вони з’ясовують причину відсутності дитини та фіксують її в Журналі обліку під особистий підпис.

  На раді з профілактики правопорушень систематично розглядалися питання про пропуск занять учнями.

  Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. 99% пропусків підкріплені довідками або заявами батьків. 99,5% пропусків пояснюються хворобою дітей, 0,5% складають пропуски з інших поважних причин (що має значно  нижчий показник ніж у 2018/2019 році на 12,2%).

 Але є ряд недоліків, які свідчать про неуважність та недбалість учителів. Мають місце поодинокі помилкові проставлення відміток про відсутність проти прізвища іншої дитини, або іншою датою, що є порушенням  Інструкції з ведення класних журналів.

  Найбільш  розповсюдженими недоліками у веденні обліку відвідування є: відсутність пояснюючих пропуски документів, або навпаки, - наявність таких документів, але відсутність відповідної відмітки проти прізвища дитини у журналі, наявність відмітки про відсутність проти прізвища дитини у журналі, але відсутність дублюючих відміток на предметних сторінках у день пропуску уроків, або наявність оцінок у день пропуску, неспівпадіння дат відсутності у журналі та у пояснюючих пропуски документах.

  Спостерігається в очі відносно велика кількість пропусків уроків у класах старшого ступеня. Саме тому в 2020/2021 навчальному році необхідно взяти під персональний контроль стан відвідування учнями 9-11-х класів навчальних занять.

  Отже, у 2020/2021 навчальному році з даного питання перед колективом постають такі завдання:

• забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

•у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, установлювати місце перебування дитини та інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;

• у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати шкільного практичного психолога, подавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;

• у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;

• активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття;

ураховувати атестаційній комісії стан відвідування учнями навчальних занять при атестації вчителів.

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік

 

  З метою збереження учнівського контингенту навчального закладу адміністрацією школи щомісячно проводиться аналіз руху учнів.

  На початок 2019/2020 навчального року в закладі було відкрито 44 класів, із них 1-4-х класів – 16 класів, 5-9-х класів – 20 класів, 10-11-х класів - 6 класів. Мова навчання – російська та українська в окремих класах. Станом на 05.09.2019 кількість учнів становила 1314 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29,9 осіб, що значно більше в порівнянні з попередніми роками.

Шкільна мережа

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2018/

2019

2019/

2020

Кількість класів на початок навчального року

45

45

44

44

44

44

Кількість учнів на початок навчального року

1345

1363

1367

1348

1299

1314

Середня наповнюваність

30,6

30,6

30,3

30,5

29,0

29,9

Охоплення профільним навчанням

1345

1363

1367

1348

1299

1314

Організація індивідуального навчання

5

6

11

11

9

5

 

  Слід зазначити, що значно виріс відсоток вибуття учнів упродовж навчального року за межі Харкова: по Україні та за межі України.

  Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання (76,2%).

  Протягом навчального року спостерігалися випадки переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої при вивченні іноземної мови, що пояснювалося бажанням дитини та батьків і не пов’язано з конфліктними ситуаціями.

  Адміністрацією навчального закладу контролюється робота щодо зарахування на навчання учнів, батьки яких є іноземними громадянами або особами без громадянства. Станом на 02.09.2019 у навчальному закладі навчається 33 учнів зазначеної категорії, батьки яких мають посвідки на постійне проживання на території України. Наявність завірених нотаріально копій документів учнів, що підтверджують законність їх перебування в Україні; свідоцтв про народження, перекладених на українську мову та нотаріально завірених; копій паспортних документів батьків підтверджено.

  Питання щодо надання батьками-іноземцями документів про своєчасне продовження терміну реєстрації знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

  Працювало 3 групи продовженого дня (90 учнів), що складає 17% від загальної кількості дітей 1-4 класів. Але залишилися проблеми в роботі ГПД і для розв’язання їх необхідно оптимізувати режим роботи, підвищити якість навчально – виховного процесу та посилити контроль із боку адміністрації за дотриманням режиму роботи ГПД.

  З метою реалізації творчих здібностей  учнів у позаурочний час працювало 4 гуртки за бюджетні кошти (1 гуртка хору, 1 – гурток математики, 1- військово-патріотичний, 1- гурток історії та 1 гурток географії) та за кошти спеціального фонду бюджету 2 танцювальних гуртка. Також, працювало 1 гурток історичного напрямку, 2 гуртки з іноземної мови, гуртки математичного напрямку та 14 груп додаткових занять із різних предметів за кошти спеціального фонду бюджету.

  Показник охоплення дітей гуртками й спортивними секціями складав 81% (в минулому році  -79%).

  Основними заходами зі збереженням контингенту учнів у 2020/2021 навчальному році будуть:

- спільна робота з ДНЗ № 373 та № 374;

- контроль відвідування учнями навчальних занять.

Робота ГПД

 

  У минулому році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 1-4 класів. Усі групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Працювали такі вихователі: Удовіченко М.М., Галабурда Ю.М.

  Усі вихователі в своїй роботі керувалися положенням про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121) та збірником методичних рекомендацій для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та батьків (ХАНО, 2012).

  Діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, вихователі дотримувались режиму роботи та плану виховної роботи.

  Вихователі в своїй діяльності враховували вікові особливості учнів, забезпечували розумовий, моральний, естетичний, фізичний і духовний розвиток вихованців, створючи умови для організації продуктивної праці. У всіх вихованців були в наявності пам’ятки про раціональні шляхи і послідовність виконання домашніх завдань. Вихователі ГПД систематично проводили роботу щодо організації охорони життя та здоров’я вихованців, проводили бесіди із запобігання дитячого травматизму, дотримання норм поведінки; у журналі ГПД вівся облік медичного обстеженняучнів.

  Для учнів, які перебували у групі продовженого дня забезпечено повноцінне харчування за рахунок батьківської плати, а для дітей пільгового контингенту - безкоштовне харчування. Вихователі ГПД систематично проводили роботу щодо організації охорони життя та здоров’я вихованців, проводили бесіди із запобігання дитячого травматизму, дотримання норм поведінки; у журналі ГПД проводився облік медичного обстеження учнів. Вихованці займались в пришкільних гуртках, які сприяли поліпшенню навчально-виховної роботи. Усі вихователі відпускали дітей додому з батьками, або з рідними згідно заяв батьків. Така система досконала у вихователя Удовіченко М.М.

  Адміністрацією закладу здійснювався контроль за роботою ГПД. Одним з недоліків є те, що робота з учнями здійснювалася фронтально, не системно проводились виховні заходи, не завжди дотримувався режим дня. Контроль за роботою в ГПД проводила заступник директора з навчально-виховної роботи Фінтісова Л.В. Питання організації навчально-виховного процесу в групах продовженого дня обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях ШМО.

  У 2020/2021 навчальному році особливу увагу необхідно звернути на організацію харчування вихованців ГПД, для яких організовувалось гаряче харчування, відповідно до встановленої норми, як за кошти бюджету, так і за кошти батьків, а також за дотриманням режиму дня в ГПД. Для вихователів важливий момент роботи – це виховний захід. Педагоги зобов’язані закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів харчування, навчити шанувати працю кухарів та обслуговуючого персоналу.

  У 2020/2021 навчальному році планується робота 3-х груп продовженого дня за бюджетні кошти для учнів початкової школи. Групи будуть працювати враховуючи всі недоліки минулого року. Отже, раціональний режим дня, правильне харчування, заняття спортом та перебування на свіжому повітрі створюють найкращі умови для правильного та всебічного розвитку особистості в ГПД.

Працевлаштування випускників

 

  Адміністрацією навчального закладу проводиться поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9-х, 11-х класів. 

  Упродовж навчального року з учнями 9-х класів проводилася профорієнтаційна робота. В школі оформлено інформаційний майданчик «Барометр професій», на якому розміщується інформація щодо умов навчання випускників 9-х класів у навчальних закладах для подальшого здобуття загальної середньої освіти, організовуються екскурсія у Дні відкритих дверей до ПТНЗ, технікумів тощо, проводяться зустрічі з викладачами цих навчальних закладів. Психологічною службою школи проводено анкетування учнів з метою виявлення професійних інтересів. Моніторинг подальшого навчання випускників 9-х класів за останні три роки представлено в таблиці.

  Отже, 101 випускник 9-х класів минулого року продовжили навчання в 10 класі, 1 вступив до ПТНЗ та 13 до інших шкіл та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, 4 – виїхали за межі України.

  Протягом навчального року велике значення приділялось профорієнтаційному вихованню учнів. З метою профорієнтації були проведені зустрічі з представниками різних ЗНЗ і науковцями та різноманітні заходи:

 - Співпраця з вузами ХНЕУ, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, ХНУ ім. В.Н. Каразина, ХІПА, ХПУ,ХАІ;

 - Зустріч з представниками вузів м. Харків: ст. викладачем ХГУ НУА Денисовою С.В., доцентом ХПІ Байдою Є.І., доцентом ХНЕУ Сєлєзньовой Г.О., курсантом ХНУЦЗ Андросовим В.В. та ін.;

 - Відвідування екскурсій профорієнтаційного направлення.

  Питання профорієнтації розглядались на загальношкільних і класних батьківських зборах. Шкільний психолог проводить консультації для батьків з питань професійної орієнтації дітей. Питання працевлаштування випускників 9,11 класів постійно розглядається на нарадах при директорові.

  Позитивними результатами роботи є:

 • збільшення кількості учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних предметів;
 • зростання відсотка випускників, які обирають вищі навчальні заклади згідно з профілем навчання.

  Отже, цей напрямок роботи виконано на 100%.

Результатив

ність навчання

у 2019/2020 н.р.

 

 

  Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання. В 2019/2020 навчальному році випущено зі школи 108 учнів 11(12) класу – 108 учнів.

  За підсумками 2018/2019 навчального року навчального року з 1226 учнів 2-11 класів школи:

-закінчили навчальний рік на високому й достатньому рівнях 694 учнів, що складає 65,7%.

Рік

Кількість похвальних грамот

Кількість золотих медалей

Кількість срібних медалей

Усього випускників

2017/2018

89

15

2

94

2018/2019

96

9

3

98

2019/2020

108

17

3

108

 

Похвальні листи отримали учні 2-8, 10-х класів

2018/2019 навчальний рік – 151 учнів

2017/2018 навчальний рік – 170 учнів

2019/2020 навчальний рік – 177 учнів

      Свідоцтва з відзнакою отримали 10 випускників 9-х класів (на 2 менше, ніж торік).

Рік

Кількість похвальних грамот

Усього свідоцтв

Свідоцтв з відзнакою

2019/2020

    не видають

107

10

2017/2018

43

120

14

2018/2019

не видають

138

12

 

  З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО.

  Таким чином, простежується підвищення якості навчальних досягнень учнів.

  Результати освітнього моніторингу демонструють високий рівень навчальних досягнень учнів та позитивну динаміку майже з усіх предметів.

  Найбільш високі результати у вивченні предметів: українська література, російська література, історія України, всесвітня історія, Людина і суспільство, етика, астрономія, Харківщинознавство, фізична культура, основи здоров’я.

  Потребують покращення результати навчальних досягнень з математики, алгебри, геометрії, фізики, біології та хімії.

  За підсумками державної підсумкової атестації випускників 9-х та 11-х класів 2019/2020 навчального року спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості учнів, які володіють навчальним матеріалом на достатньому рівні.

    У наступному 2020/2021 навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін та учнів, які навчаються на високому рівні.

Наступність у навчанні

 

  Проблеми наступності у навчанні протягом навчального року також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та кафедри вчителів математики, української мови, наради при директорі, нарада з питань адаптації п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-х класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками п’ятикласників. Але все це, а також робота класних керівників 5-х класів не вирішило низку проблемних питань наступності та адаптації учнів, тому робота в цьому напрямку повинна бути ретельно спланована, а виконання взято під дієвий контроль.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

 

  Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів: І семестр - українська  мова, іспанська мова, математика, всесвітня історія, образотворче мистецтво, фізичне культура, ГПД, ІІ семестр – література, англійська мова, фізика, історія України, основи здоров’я, країнознавство, Захист Вітчизни, Харківщинознавство.

  Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, дані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

  Загальний аналіз стану викладання свідчить, що у вчителів є вмотивована потреба щодо удосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

  У 2020/2021 навчальному році планується вивчити стан викладання таких предметів:

- І семестр – французької мови, інформатики, російської мови, навчання грамоти, музичного мистецтва, основи здоров’я;

- ІІ семестр – англійської мови, алгебри і початки аналізу, геометрії, трудового навчання, Захиста Вітчизни.

Виконання навчальних програм

 

  Адміністративною перевіркою виконання навчальних програм встановлено, що програми з усіх предметів інваріантної і варіативної частини навчального плану виконані в повному обсязі. Записи в журналах відповідають навчальним програмам та нормативним вимогам. Контрольні роботи та тематичні атестації з основних предметів базового компоненту проведені у відповідності з графіком. Згідно програм з української, російської мов та літератур проведено уроки розвитку мовлення, позакласного читання, про що є записи в класних журналах.

  Згідно нормативним вимогам щодо оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями іноземної, російської та української мов проведена перевірка основних видів розвитку мовлення: аудіювання, говоріння, читання, письма.

  Експертиза відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт з біології, географії, фізики, хімії нормативним вимогам, встановила їх повне збігання.

  Перевірка відповідності кількості контрольних робіт з української та російської мов, математики, запланованих за програмою, встановила, що вчителі дотримуються нормативних вимог.

  Велика увага в ході перевірки була приділена виконанню програм варіативної частини навчального плану. Незважаючи на те, що факультативи проводилися у позаурочний час, учні систематично відвідували ці заняття і програми з цих дисциплін були виконані.

Контроль шкільної документації

 

  Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що меншість педагогів ХСШ № 17 працюють над удосконаленням культури діловодства. Так, більшість вчителів неякісно та несвоєчасно заповнюють сторінки класних журналів, мають багато зауважень щодо ведення класних журналів як учитель-предметник, так і як класний керівник.

  Адміністрація ХСШ № 17 у 2020/2021 навчальному році продовжить тримати на контролі ведення документації вчителями.

  Результати контролю начально-виховної діяльності класних керівників виявили низький рівень стану ведення шкільної документації, особливо контроль за станом щоденників учнів, слабкий взаємозв’язок з батьками, не якісну організацію класних годин.

  Отже, на наступний навчальний рік планується продовжити системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

Контроль за станом виробничої

та виконавчої дисципліни

 

  Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. 85% вчителів відповідально ставляться до своїх обов’язків, але є окремі випадки порушення виробничої та виконавської дисциплін: невідвідування вчителями загальношкільних педагогічних заходів (Шаповалов В.В., Журавка Т.М.). Несвоєчасне попередження адміністрації про відсутність на роботі (Ліпатова С.Ю.). Є випадки запізнень вчителів на уроки (Мар’єнко О.О.).

  Аналіз кількості пропущених уроків в цьому навчальному році виявив: за минулий рік працівниками пропущено за хворобою 3068 уроків. Вчителі-предметники Світська Л.М., Чеснокова Н.І., Сидоренко О.М., Безсмертна О.М., Кисельова О.А., Мар’єнко О.О. були відсутні на роботі за хворобою більше 10 днів. У цей час заміщення уроків було організовано переважно вчителями-предметниками з відповідних предметів.

Виконання мовного законодавства

 

  На виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики» в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області протягом 2019/2020 навчального року поступово й неухильно велася робота щодо виконання вимог мовного законодавства.

  У наявності є відповідна нормативно – правова документація, яка зберігається належним чином; у каталозі з даного питання відбито її облік. Дане питання розглядалося на засіданнях педради школи, нарад при директорі (вересень 2019, січень 2020, травень 2020), ШМО (серпень 2020).  За статутом ХСШ № 17 – російськомовний навчальний заклад. Такі предмети, як історія України, географія України, Захист Вітчизни, Харківщинознавство, викладаються українською мовою. Учнів, які не вивчають українську мову, в школі немає.

  Уся ділова документація в навчальному закладі ведеться в друкованому варіанті українською мовою (протоколи загальних зборів, засідань та нарад, класні журнали, зошити відповідних навчальних дисциплін), окрім щоденників, які учні заповнюють мовою навчання. Інформаційні матеріали також висвітлено державною мовою.

   За річним планом роботи закладу протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання українською мовою таких предметів: Захист Вітчизни (березень 2020).

  У роботі шкільного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (голова Овчаренко Ю.В.) та шкільного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури (голова – Потапенко Л.Т.) конкретно відбито систему роботи педагогічних працівників щодо впровадження інноваційних елементів педагогічної техніки, спрямованих на підвищення результатів вивчення української мови і літератури, історії України, Харківщинознавства, підготовку й проведення шкільних та участь у районних предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН на різних рівнях, проведення предметних тижнів, організацію повторення та підготовку до ДПА, ЗНО, а також формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України в цілому, виховання єдності власної долі з долею Батьківщини.

   У школі викладається факультативний курс «Орфографічний практикум» для учнів 10-11 класів (192 учні).

  Активно працювало шкільне методичне об’єднання учителів української мови та літератури над методичною темою «Інноваційні технології як дієвий спосіб формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури».

  Результатами проведеної роботи стали досягнення:

 1. Конкурс ораторського мистецтва:

Ісмаілова Разія, 11 клас- ІІ місце на районному етапі  конкурсу (керівник Чопікян А.В.);

 1. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка

Районний етап:

Чекіна Дар’я, 7-А клас – ІІІ місце (Чопікян А.В.)

Соболь Марія, 9-Г клас – ІІ місце (Овчаренко Ю.В.)

Ігнатьєва Єлизавета, 11-В клас – І місце (Чопікян А.В.)

Кравченко Софія, 10-Б клас – ІІ місце (Овчаренко Ю.В.)

  Учителі шкільного методичного об’єднання української мови та літератури підвищували свою педагогічну майстерність шляхом участі у таких методичних заходах:

 1. Курси дистанційного навчання «Moodle» на базі ХНЕУ (Бондаренко А.).
 2. Семінар «Виховний потенціал уроків української мови та літератури» на базі школи №36 (Бондаренко А.).
 3. Тренінг з підготовки учнів 11 класу до ЗНО-2019, що проводився методистами ХАНО на базі ХСШ №17 (Овчаренко Ю.В.).
 4. Учитель Чопікян А.В. є членом експертної групи журі районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка, учитель Овчаренко Ю.В. – член журі конкурсу.
 5. Районний майстер-клас учителів української мови та літератури (Сидоренко О.М.).
 6. Семінар з українознавства на базі ХСШ № 164 (Бондаренко А.Ю.)
 7. Районний майстер-клас з української літератури на базі ХШ № 172 (Бондаренко А.Ю.)

Бредун С.Т. пройшла курси підвищення кваліфікації ХАНО.

Але слід зазначити, що не всі учителі методичного об’єднання підготували переможців олімпіад. Необхідно підвищити підготовку із написання науково-дослідницьких робіт МАН.

  У 2019/2020 навчальному році ШМО вчителів російської мови і літератури працювало над проблемою «Підвищення якості роботи учителя і якості освіти учня через підвищення професійної майстерності в умовах профільного навчання».

  За рік проведено засідання методичного об’єднання, на яких були розглянуті питання:

- про вивчення та упровадження інноваційних педагогічних технологій  на уроках російської мови та літератури;

- про роботу із обдарованими дітьми;

- про патріотичне та громадянське виховання на уроках російської мови та літератури;

- про самоосвіту учителів методичного об’єднання.

Вчителі російської мови та літератури прийняли участь в шкільних, районних, міських семінарах, тренінгах.

  На районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН не було подано жодної роботи.

  Продовжує працювати літературна студії «Аріон» (Потапенко Л.Т., Бурковець С. О.): «Отговорила роща золотая» (до 125-річчя з Дня народження С. О. Єсеніна) та «У світі російської поезії».

  Але слід зазначити, що вчителям російської мови та літератури звернути увагу на необхідність створення вчителями власних веб-сайтів та на результативну роботу з обдарованими учнями, а саме написання науково-дослідницьких робіт, підвищення результативності участі у районних олімпіадах.

  Забезпеченість учнів україномовною літературою складає 100 %, забезпеченість російськомовною літературою – 98 %; постійно поповнюється фонд підручників, художньої, методичної, наукової, довідникової літератури українською мовою, що дає можливість проводити уроки на сучасному  рівні. В шкільній бібліотеці працює постійнодіюча виставка української літератури «Всім серцем любіть Україну свою…».

   При оформленні інтер’єру закладу використано державну символіку згідно з рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 №1/9-86 «Про посилення уваги до використання державної символіки…»: в холі, в кожному кабінеті, в учительській оформлено куточки державної символіки, функціонує кабінет української мови і літератури (каб.№ 34). На шкільному подвір’ї встановлено щоглу для підняття Державного прапора.

    З метою формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, рідної мови протягом навчального року в школі проведено:

- урочисту лінійку, присвячену  визволенню м. Харкова;

- виховні години до річниці Незалежності України;

- вікторину «Країна, в якій я живу»;

- години спілкування «Будемо гідними називати себе українцями»,

- «Українська держава та її національна символіка», «Історія та сучасність рідного краю», «Народжені Україною»;

- круглий стіл «Інтеграція України  в сучасному світі»;

- конкурс малюнків «Ми - твої діти, ми – твої квіти, ми – України надія одна»;

- виховні години «Родина, родина – від батька до сина», «Шануй батька й неньку»;

- мовне Свято до Дня української писемності;

- виставку малюнків «Мальовнича Україна»;

- лекцію «Видатні українські діячі культури і мистецтва рідного краю»;

- конкурс художньої самодіяльності «Таланти твої, Україно!».

    Однак, у роботі щодо зазначеного питання, є певні недоліки, а саме:

1. Під час викладання українською мовою навчальних предметів фізична культура (вчитель – Маймур В.Г., Шаповалов В.В..), викладачі порушують лексичні та стилістичні норми, допускають при спілкуванні з учнями русизми.

    2. Недостатньо переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту МАН.

     3. Низький рівень видавничої діяльності.

      Пріоритетними завданнями педагогічних працівників на 2020/2021 навчальний рік є:

 1. Ужити заходи щодо якісної підготовки учителями ШМО учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та МАН з української та російської мов.
 2. Ужити заходів щодо підвищення рівня видавничої діяльності серед учителів методичного об’єднання учителів української та російської мов.

3. Учителям фізичної культури Маймуру В.Г., Шаповалову В.В. відвідати семінари щодо вивчення лексичних та стилістичних норм при вимові та не допускати при спілкуванні з учнями русизмів.

Кадрове забезпечення

 

     Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Станом на 01.09.2019 року в навчальному закладі працювали 99 педагогічні працівники. Вищу освіту мають 97 педагогічних працівника, що становить 98% від їх загального числа. 2% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. Учителі Коваленко Г.Г., Федоров В.В., Стадніченко Р.Ф. мають середню спеціальну освіту. 2 вчителі працювало за сумісництвом.

   Із загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу 9% - учителі-чоловіки.

   2 педагогічних працівники здобувають другу вищу освіту на заочних відділеннях педагогічних вищих навчальних закладів міста.

   1 педагогічний працівник є кандидатом педагогічних наук (Івасішина С.В., учитель англійської мови).

   Актуальною залишається проблема старіння педагогічних кадрів. У навчальному закладі працює 27 осіб (26,2%) педагогічних працівників пенсійного віку. Це на 0,8% більше, ніж у минулому навчальному році.

   53% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

   Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем показав, що більшість педагогічних працівників ХСШ № 17 (69 %) мають вищу та І кваліфікаційні категорії, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

   Отже, якісний склад педагогічного колективу ХСШ № 17 на кінець навчального року становив:

55 - «спеціаліст вищої категорії» (55,5 %);

19 – «спеціаліст І категорії» (19%);

7 – «спеціаліст ІІ категорії» (7%);

14 – «спеціаліст» (14 %).

 

    

   

     Спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості вчителів, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» та «спеціаліст І категорії», що свідчить про стабільність колективу та систематичність у роботі щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.

 • 18 педпрацівників мають педагогічне звання «старший учитель»;
 •  14 - педагогічне звання «учитель-методист»;
 •  24 педпрацівників пенсійного віку (24 %);
 •   1 -має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Івасішина С.В., учитель англійської мови)

     За навчальний рік звільнено 2 педагогічних працівника за власним бажанням. Плинність педкадрів у школі за 2019/2020 навчальний рік складає 1%.

     На виконання положення 57 статті Закону України "Про освіту", в 2019/2020 навчальному році педпрацівникам у повному обсязі виплачувалося:

- виплати та надбавки за вислугу років;

- виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного окладу (ставки) при наданні педпрацівникам щорічної відпустки;

- виплати щорічно грошової винагороди в розмірі місячного окладу (ставки) за зразкове виконання службових обов'язків.

Завдання в 2020/2021 навчальному році:

1. Залучити до роботи молодих спеціалістів, які викладають англійську мову, китайську та польську мови.

Атестація педагогічних працівників

       Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відігравала атестація вчителів, яка сприяла моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих учителів у практику навчання та виховання учнів.

  У 2019/2020 навчальному році атестовано 18 педагогічних працівників. Підтвердили категорії 13 педагогів, педагогічне звання - 2 педагоги.  Підвищили свої категорії 4 педагоги. 13 педпрацівників атестувались атестаційною комісією II рівня, 4 - атестаційною комісією I рівня.

  Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувалися у 2020 році, провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях ШМО та педагогічній раді.

  Учителями, що атестувалися, проводились відкриті уроки, які відвідували як вчителі школи, так і вчителі району. Рижова Т.В. проводила відкритий урок для вчителів Київського району. Також у ході атестації було проведено Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчий звіт вчителів “Від атестації до атестації”.

  Практичним психологом школи було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

  Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію.

  Під час шкільної атестації було виявлено проблеми: спостерігається несвоєчасне подання заявок для направлення на курси підвищення кваліфікації Також, уроки вчителів, що атестуються, у більшості випадків відвідувала тільки адміністрація, а інші члени атестаційної комісії недостатньо вивчали досвід колег.

  Отже, в 2020/2021 навчальному році з метою якісної організації атестаційного періоду необхідно спрямувати діяльність роботи шкільної  атестаційної комісії на:

1. Забезпечення системної організації проведення атестації педпрацівників, сприяння розвитку творчості, неперервному підвищенню їх професійного рівня.

2. Удосконалення системи об′єктивної комплексної оцінки рівня  кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення про атестацію, критеріїв та показників результативності педагогічної діяльності.

3. Посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, за якістю оформлення атестаційних листів, управлінських  документів, звітів про атестацію.

4. Сприяння розвитку творчості педагогів, виявлення, вивчення узагальнення та поширення оригінального й інноваційного досвіду,  накопичення його у шкільних та районній відеотеках (медіатеках).

5. Активізувати творчу роботу вчителів з підготовки публікацій у педагогічній пресі.

Методична робота

з педагогічними кадрами

 

У 2019/2020 навчальному році методична робота в школі здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 11-річної загальноосвітньої школи, шкільної науково-методичної  теми для реалізації шкільної науково-методичної теми «Система роботи вчителя з розвитку креативних здібностей та обдарованості учнів в умовах профільного навчання».

  Методична робота в школі будується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

  У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, який оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.
 1. Структура науково-методичної роботи

  Внутрішньошкільна методична робота в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17(далі – ХСШ № 17) з педагогічними кадрами спрямована на:

 - формування професійної компетентності,

 - збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

 - вироблення інноваційного стилю діяльності,

 - підготовку вчителів до пошукової діяльності,

 - залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних соціально - орієнтованих технологій в освітній процес,

- застосовування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання,

- підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на обласному рівні (призові місця) та предметних турнірах,

- підвищення результативності навчальної роботи в 7-9 класах.

- підтримка і педагогічний супровід відмінників та дітей з особливими здібностями, 

- залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності,      

- підвищення якості знань та загальної культури учнів,

- забезпечення росту якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до державних стандартів.

Оперативні цілі:

 1. Створити умови для формування психічно і соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних здібностей і саморозвиток.
 2. Забезпечити якість та результативність управління уроком та позакласною роботою.
 3. Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-х класів;
 4. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;
 5. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;
 6. Забезпечувати якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

     У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні (масові) форми роботи.

Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;

- самоосвіта;

- наставництво;

- конкурс „Учитель року";

- атестація;

- індивідуальні консультації, співбесіди;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм;

- практичний показ інноваційних методів педагогічної роботи на уроках, у позакласній роботі;

- фестиваль педагогічних ідей та інновацій.

Групові форми роботи:

- методична рада ( кер. Бурковець С.О.);

- методичні об'єднання:

- ШМО вчителів-предметників іноземних мов (кер. Дімітрієва О.М.);

- ШМО вчителів початкової школи (кер. Ємельянова Г.І.);

- ШМО вчителів математики, фізики та інформатики  (кер. Федорова З.М.);

- ШМО вчителів-предметників російської мови (кер. Потапенко Л.Т.);

- ШМО вчителів-предметників української мови (кер. Овчаренко Ю.В.);

- ШМО вчителів-предметників історії, правознавства та географії (кер. Безсмертна О.М.);

- ШМО вчителів –предметників біології, хімії та екології (кер. Небібулаєва Д.С.);

- ШМО вчителів-предметників трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва ( кер. Рижова Т.В.);

- ШМО вчителів-предметників фізичної культури, основ здоров’я та предмета «Захист Вітчизни» (кер. Маймур В.Г.);

 • творчі групи для реалізації проектів:
 • «За здоровий спосіб життя» (кер. Бездольна Н.М.);
 • «Відродження» (кер. Марічева О.П.);
 • «Інформаціно-комунікаційні технології» (кер. Слабун Н.І.);
 • Дистанційна освіта (Пугачова В.Л.)
 • «Громадсько-активна школа» (кер. Агбелекале Л.В.);
 • «Моніторинговий супровід» (кер. Головко Т.А.);
 • «Світ прав дитини» (кер. Кисельова О.А.);
 • «Комунікативні методи як засіб самореалізації дитини» (кер. Юхіна І.М.);
 • семінари – практикуми:
 • „Школа молодого вчителя"(кер. Яригіна Н.Т.);
 • тренінги для класних керівників;
 • випуски методичних бюлетенів;
 • всеукраїнський проект «Вчимося жити разом» (кер.Агбелекалє Л.В.)
 • всеукраїнський проект з використання методики англійської мови «Учитель нового покоління» (кер.Спектор Г.М.);
 • засідання творчої лабораторії із розповсюдження досвіду «Школа дистанційного навчання» (кер.Слабун Н.І.);
 • університетські кафедри в школі:
 • англійська мова (кер.Пугачова В.Л..)
 • східних мов ( кер. Неплюєва О.В.).

З метою удосконалення педагогічної майстерності у 2019/2020 навчальному році було проведено такі заходи:

Методичні семінари

«Дистанційне навчання в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи»

«Технології веб-квесту у роботі з обдарованими дітьми»

«Використання ІКТ технологій в урочній та позаурочній діяльності»

«Організація роботи школи до впровадження Державного стандарту».

«Технологія формування творчої особистості в процесі вивчення німецької, французької та іспанської мов як одна з найважливіших складових життєвих компетенцій»

«Проблема мовленнєвої агресії у педагогічній практиці»

«Проблема насильства в умовах навчального закладу»

Психолого-педагогічні семінари:

«Аналіз результатів адаптаційного періоду учнів 5 класу та затвердження психолого-педагогічних завдань їх розвитку».

«Розвиток емоційного інтелекту класного керівника»

«Конкурентноспроможний та мобільний учитель».

«Застосування креативних методів навчання й виховання на практиці».

«Проблема мовленнєвої агресії у педагогічній практиці»

«Розвиток емоційного інтелекту класного керівника»

Психологічниі практикуми

«Психологічний супровід навчально-виховного процесу в 1-х класах».

«Проблема мовленнєвої агресії у педагогічній практиці»

«Прийоми ефективного реагування на мовленнєву агресію учнів»

«Круглі столи»

«Організація і види самостійної діяльності учнів як основа розвитку ключових компетентностей та  підвищення якості освіти”

«Наступність у роботі вчителів початкової школи та середньої ланки школи. «Входження в новий Держстандарт».

вивчення потенціалу учнів 5-8 х класів для ефективного впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

Семінари-практікуми

«Алгоритм створення сайтів та блогів вчителів».

«Успішна адаптація молодого спеціаліста до навчального закладу»

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації»

«Формування індивідуального стилю роботи вчителя».

«Мовленнєвий етикет»

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації»

Педагогічні ради

Про аналіз результативності управління освітнім процесом у школі в 2018/2019 навчальному році та завдання на 2019/2020 навчальний рік. (Директор школи Касеко І.І.)

Дистанційна освіта та ІКТ- компетентність сучасного вчителя в умовах розвитку інформаційного простору (Заст. директора Пугачова В.Л., Фінтісова Л.В.)

Про результати проведення поглибленого медичного огляду учнів (Заст. директора Головко Т.А.)

Формування дослідницьких компетентностей школярів на уроках та в позакласній роботі з навчальних предметів: наші здобутки, плани на майбутнє (Заст. директора Агбелекале Л.В.)

Про ознайомлення педагогічного колективу з нормативними документами щодо проведення державної підсумкової атестації та переведення до наступного класу і випуск учнів зі школи (Заст. директора Головко Т.А.)

«Про організацію та проведення ДПА в 4, 9, 11-х класах»

Малі педради

«Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини».

«Адаптація учнів 5-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини».

загальношкільнї конференції

 «Звіт директора школи» за участю батьків, учнів, учителів, громадськості».

Предметні тижні.

 • Тиждень фізики та інформатики (жовтень 2019), кер. Федорова З.М.
 • Тиждень математики (грудень 2019), ), кер. Федорова З.М.
 • Тиждень початкової школи ( листопад 2019 ), кер. Ємельянова Г.І.
 • Тиждень історії, географії (січень 2020), кер. Безсмертна О.М.
 • Тиждень іноземних мов (лютий 2020), кер. Дімітрієва О.М.
 • Тиждень російської мови (січень 2020), кер. Потапенко Л.Т.

  Кожна з форм методичної роботи має свій пріоритетний вплив на досягнення тих або інших цілей, тому загальна її результативність        залежить від якості їх поєднання в безперервному процесі вдосконалення педагогічної майстерності вчителів школи.

 • Найбільш ефективними для нас у школі є:
 • семінари-практикуми (доповіді, повідомлення із практичним показом на уроках, класних годинах, позакласних, позашкільних заходах);
 • диспути, дискусії («круглий стіл», діалог-суперечка, дебати, форум тощо);
 • ділові ігри, рольові ігри, уроки-імітації, уроки-панорами;
 • обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки;
 • обговорення окремих показових, взаємовідвіданих уроків, заходів або їхнього циклу;
 • обговорення «зрізів знань», питань для тестування й анкетування учнів;
 • обговорення передового педагогічного досвіду, його поширення й упровадження; педагогічні ради та ін.

      Кожна з форм методичної роботи має свій пріоритетний вплив на досягнення тих або інших цілей, тому загальна її результативність залежить від якості їх поєднання в безперервному процесі вдосконалення педагогічної майстерності вчителів школи.

    Інноваційна освітня діяльність ХСШ № 17 характеризується пошуком нових і вдосконаленням чинних концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання. Тому невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Питома вага сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі школи така: особистісно-орієнтована технологія – 20%, інтерактивні технології – 20%, здоров’язбережні технології – 25%, інформаційно-комунікаційні технології – 35%. Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи. Інтерактивні технології за рівнем упровадження в школі є загально- педагогічними. Почала широко впроваджуватися здоров’язбережна технологія. Треба зауважити, що інноваційна діяльність потребує належного науково-методичного супроводу.

      У 2019/2020 навчальному році педагогічними працівниками школи проводилися наступні заходи щодо організації здійснення дослідно-експериментальної, інноваційної та новаційної діяльності:

 • Всеукраїнський проект із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління».
 • Комунікативні методи як засіб самореалізації  дитини (шкільний рівень).
 • Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень)
 • Узагальнено на рівні навчального закладу досвід роботи вчителів, які запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології:

          Коваленко Г.Г., вчителя початкових класів.

 • Участь учителів та учнів у міжнародних програмах, які пропонують британські та американські консульства: FLEX, TEA.
 • Співпраця з представниками видавництв Cambridge Universaty Press, Express Publishingз метою ознайомлення та подальшому використанню підручників та методичної літератури .
 • Проведена методична нарада з керівниками ШМО учителів-предметників щодо вдосконалення системи пошуку й розвитку обдарованих дітей. – Бутенко Н.П., заст. директора з навчально-виховної роботи.
 • Підготовлен для керівників ШМО пакету методичних матеріалів для проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. – Пугачова В.Л., заст. директора з навчально-виховної роботи.

  Пріоритетним напрямком розвитку навчального закладу є інформатизація освіти. Усі педагогічні працівники закладу володіють ПК, 60 із них активно використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках і в позакласній діяльності. У закладі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання, а саме:

  - продовжено створення на основі використання мультимедійного класу бази електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

- оновлено шкільний сайт;

- здійснено апробацію програмового забезпечення з навчальних дисциплін;

- продовжено поповнення бібліотеки електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами;

- продовжено роботу шкільної творчої групи «Дистанційне навчання»;

- обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою,

- проведено навчання педпрацівників школи з питань інформатизації  навчально-виховного процесу та дистанційної освіти;

- - налагоджено співробітництво з вищими навчальними закладами: ХАІ, ХПІ тощо

- 2 педагогічних працівників навчалися на семінарах для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управління «Moodle».

  Однією з вагомих складових успішного впровадження інновацій стала організація роботи творчих груп у школі (див. таблиця 1).

п.п

Назва інновації

ПІБ учителя

Сутність інновації

1

Проект із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління»

(всеукраїнський рівень)

Слабун Н.І., Спектор Г.М.

 

Використання методики  інноваційних освітніх технологій  у вивченні іноземної мови як можливість досягнення якісно нового рівня оволодіння іноземною мовою.

2

Правова освіта

(регіональний рівень)

творча група «Світ прав дитини»: Кисельова О.А., Аргунова Т.В., Коляда В.В., Коваль Н.М., Ємельянова Г.І.

Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність

3

Комунікативні методи як засіб самореалізації  дитини (шкільний рівень)

керівник

Юхіна І.М.;

Розвиток комунікативної компетенції та творчих здібностей учнів

4

«За здоровий спосіб життя» (шкільний рівень)

керівник Бездольна Н.М

Робота творчої групи спрямована на співпрацю з батьками в розв’язанні проблеми правильного ставлення до здорового способу життя дитини

5

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень)

керівник Слабун Н.І.

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу

6

«Розвиток мовленнєвих навичок учнів початкової школи» (творча група «Відродження», 

шкільний рівень)

Керівник 

Марічева  О.П.

Завданням предмета "Українське народознавство" в початковій школі є ознайомлення дітей із зовнішніми проявами побутової культури українців, зацікавлення їх самобутністю культури, бажання розвивати і продовжувати її

7.

Проект «Вчимося жити разом»

Керівник Агбелекалє Л.В.

Навчити учнів життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.

 

 

  Продуктивною формою інноваційної діяльності педагогів є співпраця із вищими навчальними закладами. Університетські кафедри в школі – інноваційна освітня структура, створена на основі принципів соціального партнерства, що об’єднує представників викладацького складу вищих і загальноосвітніх навчальних закладів.

  Спільно з Харківським національним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» продовжено роботу освітнього округу «Крила Харкова». Розроблено спільні заходи з метою  розвитку й підтримки обдарованих учнів та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. У рамках співпраці учні 10-х класів пройшли навчальну практику «Школа юного інформатика» на базі університету.

  На базі школи спільно з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди створено дві університетські кафедри, основними завданнями яких є:

 • вироблення та реалізація стратегії спільного інноваційного розвитку університету та школи;
 • розробка, апробація й впровадження змісту профільних курсів;
 • проведення спільних семінарів, педагогічних рад з актуальних проблем безперервного та профільного навчання;
 • забезпечення єдиного інформаційного простору, що об’єднує суб’єктів спільної діяльності (створення єдиних баз даних, міжбібліотечного фонду, коригування ресурсами мережі Інтернет);
 • усебічна підтримка інноваційної діяльності школи;
 • створення умов для особистісно-професійного зростання вчителів;
 • спільна видавнича, спортивно-оздоровча, культурно-масова та інша діяльність у соціальному просторі (із залученням учнів та студентів);
 • проходження практики 6 студентів факультету іноземних мов в літньому мовному таборі ХСШ №17.

   У 2019/2020 навчальному році були проведені такі спільні заходи:

Назва університетської кафедри

Назва кафедри ВНЗ, з якою співпрацює

Проведені спільні заходи (зазначаючи термін та кількість учасників)

Кафедра іноземних мов

Кафедра англійської мови

 

- практика студентів університету на базі школи (протягом року);

- підготовчі курси із написання науково-дослідницьких робіт МАН з викладачами університету (1 учасник, вересень-грудень 20189

- науково-практичний семінар з питань ЗНО.

 

Кафедра східних мов

 

- підготовчі курси із написання науково-дослідницьких робіт МАН з викладачами університету (1 учасник, вересень-грудень 2019).

 Таблиця 2. Університетські кафедри в школі

 

     Школа також співпрацює з іншими вищими навчальними закладами:

 • Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;
 • Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; Харківським національним університетом внутрішніх справ.
 • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».

  До інноваційної діяльності школи належить моніторинг і рейтинг досягнень учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку. Широко використовуються також інноваційні управлінські технології: стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, адаптивного управління.

Підготовлено 51 переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з навчальних предметів. 8 переможця ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з навчальних предметів. Підготовлено 15 переможців І (районного) етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН. 5 переможців ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН. 1 учасниця Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН.

 • 76 учнів 9-10 класів взяли участь у 3-х відбіркових турах Американського конкурсу з обміну школярів FLEX. 3 учнів стали переможцями ІІІ етапу конкурсу за програмою FLEX.
 • Міжнародні проекти (іноземна мова):
 • програма дистанційного навчання «SMRT» на базі Канадського коледжу.
 • програма з організації літніх мовних таборів GoCamp від організації Go Global.

  Це свідчить про високий рівень організаторської та управлінської діяльності у роботі з педагогічними кадрами в навчальному закладі.

Система підвищення педагогічної майстерності

  Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. У ХСШ № 17 складено перспективний план підвищення кваліфікації вчителів.

  У 2019/2020 навчальному році 18 педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку та атестувалися: 5 педагогічних працівника отримали вишу категорію, відповідають І категорії–3; присвоєна ІІ категорія – 2,  відповідає категорії спеціаліст – 1; 8 тарифний розряд - 1

Педагогічні працівники ХСШ № 17 підвищували свою кваліфікацію на курсах ХАНО:

Навчальний рік

Усього педагогів

Курси ХАНО

Інші курси

(за бажанням)

Усього педагогів підвищили кваліфікацію

2017-2018

98

20

15

14

2018-2019

96

20

2

22

2019-2020

99

23

65

27

Таблиця 5. Підвищення кваліфікації вчителів

  Однією з форм методичної роботи є організація та проведення фахових конкурсів. Щорічно вчителі школи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

  Згідно з річним планом роботи школи був проведений шкільний етап професійного конкурсу «Учитель року-2020» .

  За підсумками роботи журі визначено переможцем шкільного етапу «Учитель року-2019/2020» Шапко І.І.., вчителя географії.

Рік

П.І.Б. учителя

Предмет

Районний етап

місце

Міський етап

місце

Обласний етап

2014

Якименко С.С.

Рижова Т.В.

Англійська мова

Етика

І місце

 

ІІІ місце

І місце

 

-

 

2015

Деменкова І.М.

Інформатика

IV місце

 

 

2016

Цвєткова

А.В.

Початкова

школа

IV місце

-

 

2017

Локтіонова А.О.

Хімія

І місце

ІІ місце

 

2018

Івасішина С.В.

Англійська мова

І

І

І

2019

Антоненко Л.В.

Початкова школа

-

-

-

Таблиця 6. Результати участі в конкурсі «Учитель року».

 

  Продуктивною формою системи підвищення педагогічної майстерності педагогів школи є участь учителів у науково-методичних семінарах, що сприяють ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, допомагають їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати й сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

  У 2019/2020 навчальному році педагогічні працівники відвідали семінари та конференції:

Міжнародні:

1. Волкова О.Є. взяла участь у IX міжнародній конференції «Шляхи інтеграції школи та ВНЗ», яка проходила в ХНУ ім. В.Н. Каразіна 25.04.20.

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін», Безсмертна О.М., учитель історії.

3. Міжнародна конференція «Учитель і краєзнавство», Безсмертна О.М., учитель історії.

4. Міжнародна конференція «Слобожанські читання», Безсмертна О.М., учитель історії, Ходак А., учениця 10-В класу.

                                                        Всеукраїнські:

 1.Всеукраїнська конференція до Дня Соборності , Безсмертна О.М., учитель історії, Головін Є., учень 11-В класу.

3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Голокост в Україні», Безсмертна О.М., учитель історії. 

4. Вебінар «Інтерактивна школа творчого вчителя» (Яригіна Н.Т.)

5. Тренінг для вчителів англійської мови «GoCamp. Інноваційні методики та нові напрямки організації літніх мовних таборів».

Обласні:

1.ХVI відкрита конференція-конкурс учнів ліцеїв та гімназій «Каразінський колоквіум - 2020» (Безсмертна О.М.)

4. Семінар з інтенсивної підготовки до ЗНО з англійської мови (Костюченко Ю.М., Загребельна Н.В., Мамуліна Л.В., Івасішина С.В., Волкова О.Є.)

5. Безсмертна О.М., Прутська Г.О., Лепко В.І. - участь у семінарі на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди для вчителів історії з проблем національного виховання молоді.

8. Науково-практична конференція «Формування лінгвосоціокультурної компетентності школярів: підготовка до життя в полікультурному світі» (Лелекіна Н.В., Костюченко Ю.М., Волкова О.Є., Дімітрієва О.М.)

Районні:

1. Учителі ХСШ №17 взяли активну участь у роботі предметних студій Київського району: предметна студія учителів англійської мови (Бредун А.І.), студія учителів української мови та літератури (Марєнко О.О.), студія учителів географії (Щелчкова Т.О.), студія учителів математики (Василенко Л.В.), студія учителів початкових класів (Ємельянова А.І.), студія вчителів російської мови та літератури (Ягнюк Н.І.), березень 2017.

 2. Участь у заходах присвячених Дню науки Київського району, представлено роботу шкільного наукового товариства (Локтіонова А.О., Трубецька А.А., Черепаха Н.Ю.), квітень 2017.

3. Семінар-практикум для вчителів французької мови (Натаньян А.Г.).

4. Районний майстер-клас учителів української мови та літератури (Сидоренко О.М.).

5. Семінар з українознавства на базі ХСШ № 164 (Бондаренко А.Ю.)

6. Районний майстер-клас з української літератури на базі ХШ № 172 (Бондаренко А.Ю.)

  Отже, за підсумками 2019/2020 навчального року високих результатів у роботі досягли Натаньян А.Г., Язикова Н.В., Неплюєва,  Локтіонова А.О., Бурковець С.О., Чопікян А.В., Шалатова О.А., Івасішина С.В., Стадник Л.Г., Мамуліна Л.В., Овчаренко Ю.В., Прутська Г.О.

  Слід відзначити, що жодного переможця не мають учителі, які працюють у 5-11 класах: Сидоренко О.М., Кубрик Н.В., Іліясова Д.К., Скрипніченко В.В., Шапко І.І, Щелчкова Т.О.

  Цей факт свідчить про відсутність роботи з розвитку здібностей учнів, індивідуальної роботи з ними. Тому, заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Пугачовій В.Л. слід поліпшити організацію роботи та посилити контроль за позакласною роботою даних учителів.

  Проведена у 2019/2020 навчальному році науково-методична робота в Харківській спеціалізованій школі № 17 дає змогу зробити такі висновки:

1.Створена система методичної роботи в школі сприяє підвищенню педагогічної компетентності вчителів та позитивно впливає на поліпшення освітнього процесу.

2.  2.Науково-методична робота спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечила  підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

3.  3.Спостерігаються позитивні зміни в таких напрямах методичної роботи:

- упровадження інноваційних технологій навчання і виховання, сучасних методик;

- творчий підхід до діяльності методичних об’єднань;

- участь учителів у педагогічних конкурсах різного рівня;

- робота щодо узагальнення, розповсюдження та впровадження ППД;

- створення банку педагогічної інформації;

- участь у створені сайтів і блогів вчителів;

- висвітлення досвіду на сторінках педагогічної преси.

       Разом із тим слід відзначити:

1.Низьку активність у роботі шкільних методичних об’єднань учителів природничого циклу, математики, фізики та інформатики, історико-правознавчих дисциплін, фізичної культури, основ здоров'я та предмета «Захист  Вітчизни», трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва.

2.Пасивність шкільного методичного об’єднання  трудового навчання, музичного мистецтва та образотворчого мистецтва під час проведення предметних декад.

3.Здатність окремих учителів уникати участі в методичних заходах за рахунок своїх колег.

4.Інертність частини педагогів у практичному застосуванні інноваційних технологій та проектної педагогіки.

5.Низька психологічна готовність окремих учителів  до якісного оновлення своїх педагогічних дій шляхом реформування, форм і методів роботи.

  Отже в 2020/2021 навчальному році необхідно:

- розпочати роботу над науково-методичною темою «Формування соціальної, комунікативної, інформаційної компетенцій учнів на профільному рівні та створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки»;

- забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів школи;

- продовжити роботу над інноваційним управлінським проектом «Використання медіапростору під час освітнього процесу»;

- продовжити впровадження Положення про рейтингову систему оцінювання учнів в ХСШ № 17, що складається з чотирьох компонентів: академічного компоненту, науково-дослідницького компоненту, творчого та морально-естетичного компоненту;

- продовжити впровадження програми міжкультурного партнерства шкіл;

- розширити зв’язки з ВНЗ та науковими центрами;

- поліпшити роботу з обдарованими учнями та залучити їх до результативної участі у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН;

- підвищити практично-впроваджувальну активність у роботі методичних об’єднань учителів математики, інформатики, учителів російської мови і літератури, німецької мови; мінімальну стабільність результатів у роботі з обдарованими учнями.

Обдарована молодь

     На виконання річного плану роботи навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік було організовано роботу з розвитку та підтримки інтелектуальних і творчих здібностей обдарованих учнів.

     Проаналізовано виконання заходів за 2019/2020 навчальний рік, а саме:

1) Поповнено шкільний інформаційний банк даних обдарованих учнів.

2) Забезпечено постійний патронат психологічної служби над обдарованими дітьми у школі (анкетування, індивідуальні консультації, консультації батьків).

3)  Проведено ґрунтовний аналіз досягнень обдарованих учнів на шкільному та районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів.

4)   Визначені наукові керівники для написання робіт МАН.

5) Проведено шкільний етап конкурсу-захисту робіт МАН, відведено підсумки.

6)  Організовано роботу учнівського товариства «Евріка» на 2019/2020 навчальний рік.

7)  Забезпечено участь обдарованих учнів у міжнародних програмах, Всеукраїнських конкурсах, турнірах і олімпіадах.

  Маємо такі результати:

- 51 учнів стали переможцями у ІІ (районному) етапі олімпіад:  І місце посіли 12 учні, ІІ місце – 18 учнів, ІІІ місце – 21 учнів. А саме: призерами ІІІ (обласного) етапу олімпіад стали 8 учнів.

   У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком покращилися результати щодо участі учнів школи на ІІ (районному) та погіршилися в ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

  Можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад задовільна. Підвищені результати порівняно з минулим роком з хімії, англійської мови, французької мови, іспанської мови, математики. Погіршилися результати з російської, історії, біології, німецької мови, фізики, правознавства.

  У листопаді 2019 року була проведена шкільна науково-практична конференція конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт МАН. Учнями було представлено 40 науково-дослідницьких робіт. Захист робіт проходив у таких відділеннях: мовознавства -20, історії-7, літературознавства - 3, технічних наук -3, математики -4, хімії -1, біології -2.

  Членами журі були визначені 20 учнів-переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, роботи яких були представлені на районному етапі конкурсу-захисту МАН.

    За останні три роки в ХСШ № 17 значно активізувався турнірний рух, але у 2019/2020 навчальному році результативність участі учнів школи дещо знизилася. Так, команди ХСШ № 17 стали переможцями у таких районних турнірах:

Результати участі учнів у турнірах в  2019/2020 навчальному році

Предмет

Районний етап

Міський етап

Всеукраїнський етап

Юний біолог

ІІ

 

 

Юний історик

 

 

 

Юний правознавець

ІІІ

 

 

Юний економіст

ІІ

 

 

Юний географ

ІІІ

 

 

Юний хімік

ІІ

 

 

Юний математик

ІІІ

 

 

    

  У 2019/2020 навчальному році 27 учнів 9-10 класів взяли участь у І відбірковому турі Американського конкурсу Майбутніх лідерів FLEX. 9 учнів стали переможцями І етапу конкурсу.

  На жаль, у роботі з обдарованими учнями в 2019/2020 навчальному році виявлено такі недоліки:

 1. Не всі команди взяли участь у міських турнірах (турнір юних фізиків).
 2. Не залучено учнів до участі у конкурсі-захисті робіт МАН з інформатики, німецької мови, правознавства
 3. Невисокий рівень робіт був представлений з іспанської мови. Багато робіт мають реферативний характер.
 4. Недостатня кількість переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
 5. Немає переможців конкурсу-захисту МАН на обласному рівні з німецької мови, біології, історії, фізики, матматики.

      Тому в 2020/2021 навчальному році для підвищення якості роботи з обдарованими учнями необхідно:

1.Неухильно дотримуватися Закону України «Про освіту», у якій йдеться про те, що педагогічні працівники зобов’язані сприяти розвитку здібностей дітей.

2.Організувати якісне проведення  шкільного етапу учнівських олімпіад, підготовку переможців до районного й обласного етапів олімпіад.

3.Провести шкільний етап предметних турнірів; до підготовки команд залучати науковців, спеціалістів в окремих галузях науки, психологів.

4.Підвищити відповідальність педагогічних працівників, які мають вищу та першу кваліфікаційні категорії за результати своєї роботи з обдарованими учнями.

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання

 

  Профільне навчання у 2019/2020 році здійснювалося з 1 по 11 клас за напрямком іноземної філології.

  Варіативна складова робочих навчальних планів, за яким працює навчальний заклад, створена з урахуванням інтересів і запитів учнів та їх батьків.

  З метою вивчення ефективності організації профільного навчання вивчені особливості подальшого навчання випускників.

 

  Показник вступу випускників школи до вищих навчальних закладів складає 100%. Але слід зазначити, що 29 % випускників обрали гуманітарні спеціальності та 26% - економіко-правові спеціальності. Це свідчить про доцільність і високу організацію профільного навчання в закладі.  

  У навчальному закладі профілізація є інструментом забезпечення якісної освіти та успішної соціалізації особистості. Таким чином, основні управлінські завдання щодо організації профільного навчання на 2020/2021 навчальний рік:

-вивчення навчально-пізнавальних і професійних інтересів учнів, створення умов для їх розвитку в процесі загальноосвітньої підготовки;

- забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення учнів, готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

- організація наступно-перспективних зв’язків у навчанні через участь у наукових товариствах, МАН, предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, профільних таборах;

- підвищення якості додаткової освіти.

Виховна робота

 

  Виховна робота в навчальному закладі в 2019/2020 навчальному році здійснювалась відповідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», а саме: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; ціннісне ставлення до людей; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до мистецтва; ціннісне ставлення до себе.

  У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив ХСШ №17 працював над вирішенням виховної проблеми «Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, як громадянина,сім’янина, професіонала» та вирішував такі завдання:

 • Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.
 • Запобігання правопорушень учнів, профілактична  робота з правового виховання.
 • Продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, удосконалення рейтингової системи, упровадження проектної діяльності.
 • Удосконалення діяльності з організації батьківського всеобучу через проведення засідань батьківського лекторію з урахуванням вікових особистостей учнів.
 • Упровадження педагогічним колективом новітніх виховних технологій, які направлені на самопізнання та самовдосконалення особистості через створення банку методичних доробок з реалізації програми «ГАШ» та системи відкритих позакласних  заходів.

  У ХСШ № 17 складена нормативна база із питань організації виховної роботи, до якої входять: інформаційний банк даних, папки накопичення інформаційного матеріалу, картотека, довідки, доповідні записки тощо. Адміністрація школи створювала належні умови щодо підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності класних керівників, про що свідчать матеріали передового педагогічного досвіду з проблем виховання які узагальнені (кл. керівниками Колядою В.В., Юхіною І.М.), засідання ШМО класних керівників, участь класних керівників у педагогічному вернісажі (8 вчителів), виступи на педагогічних радах та шкільних методичних об’єднаннях (14 вчителів).

  Колектив школи проводить роботу, спрямовану на розвиток учнівського самоврядування. У школі працює дитяча організація «Нове покоління», у межах якої створено шкільний Євроклуб (керівник - Костюченко Ю.М.). Діяльність організації спрямована на налагодження стосунків між дитячими організаціями України та країн Євросоюзу. Робота творчих груп «Відродження» , «За здоровий спосіб життя».

    Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Протягом 2019/2020 навчального року ведеться постійна робота з учнями щодо формування та виховання гідного громадянина України: знайомство з Конституцією України, правовими та нормативними актами, які визначають загальнолюдські норми моралі тощо. Виховується повага учнів до Прапора, Герба, Гімну України, рідного краю, звичаїв та традицій. Про це свідчить велика кількість свят, проведених протягом. Створено групу екскурсоводів для проведення занять та екскурсій у музеї «Хліба» та музеї «Бойової слави». Учні школи брали участь у районних та міських конкурсах: «Пам’ять серця», «Ордени і медалі моєї родини», «Прапороносці» тощо. Цікаво проведено в школі огляд – конкурс  інсценованої військово-патріотичної пісні серед учнів 6-8 класів, огляд-конкурс строю та військово-патріотичної  пісні. До святкових дат із дня визволення України, річниці Великої Перемоги проводилися уроки Мужності, були запрошені ветерани Київського району, для ветеранів була показана літературно – музикальна композиція присвячена Перемоги у  Другій Світовій війни. Діти покладали квіти до пам’ятників і меморіальних плит на честь визволителів. Були організовані екскурсії до міст бойової слави, меморіали загиблим воїнам у Другій Світовій війні. Патріотичним вихованням старших учнів опікується військово-патріотичний клуб «Вікторія» (керівник - Юхіна І.М) та гурток «Червона гвоздика» (керівник - учитель історії Прутська Г.О.).     

 1.   З метою посилення національно-патріотичного виховання організовано роботу волонтерської організації та клубу миротворців, учні школи залучались до військо-спортивних змагань, зустрічались з  учасниками  АТО. 

          Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

  Багато уваги приділяється запобіганню скоєння протиправних дій дітьми та підлітками шкільного віку. З цією метою у школі працює творча група вчителів початкових класів «Світ очима дитини» (керівник - Кисельова О.А.). У школі діє «Правовий університет для учнів» та «Правовий університет для батьків» (керівник - учитель історії Прутська Г.О.). У ІІ семестрі  пройшов  районний турнір з права, шкільна команда під керівництвом вчителя права  Прутської Г.О. стала переможцем, і посіла ІІІ місце. Традиційно учні 5-10 класів беруть участь в акції «Милосердя», благодійні концерти  дитячому будинку «Отрада». У школі були проведені загальношкільні батьківські збори, на яких було розглянуто питання  з попередження усіх видів дитячого травматизму.

          Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

  З метою формування в учнів естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовного збагачення, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, виховання художнього смаку було організовано відвідування театрів, музеїв, виставок тощо. Активно працювали в даному напрямку класні керівники початкових класів, Стадніченко Р.Ф., Бурковець С.О., Локтіонова А.О., Ягнюк Н.І., Язикова Н.В.

  На базі музею  С.Єсеніна (керівник - учитель російської мови та літератури Бредун С.Т.), проводяться літературні вечори, лекції та театралізовані вистави. До 120- річниці С.Єсеніна  у школі  пройшли зустрічі сучасних поетів, не байдужих до творчості С.Єсеніна, які приїхали з усіх куточків України. Був проведений шкільний конкурс газет до річниці С.Єсеніна. Працює літературна студія «Аріон» під керівництвом учителів Бурковець С.О., Потапенко Л.Т.

  Анкетування учнів 9-х класів школи з теми «Виховна робота у школі – очима дітей» показало, що органи учнівського самоврядування на стадії розвитку, це яскраві заходи надовго залишаються в пам’яті школярів.

  Класними керівниками Бурковець С.О. (11-Г клас), Стадниченко Р.Ф. (8-В клас), Спектор А.М. (9-В клас) упроваджуються інноваційні виховні технології, а саме: «Учнівське самоврядування, суть: розвиток творчої особистості шляхом залучення  учнів до управління школою через колективну творчу діяльність», «Соціально орієнтований розвиток інтелектуальних і творчих здібностей», «Моделювання життєтворчої системи, використання рольових ігор, спільне розвязання проблем на основі аналізу обставин та ситуацій».

Ціннісне ставлення до себе

  Для формування гармонійного розвитку особистості у школі працюють два спортивних зали, спортивний майданчик. Працюють гуртки народного танцю «Джерельце»(керівник - учитель хореографії Кощавець М.П.) та гурток бального танцю (керівник - Лісняк О.С.)

  Проводиться певна робота щодо збереження  життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Було заплановано і проведено бесіди для учнів спеціалістами: лікарем-венерологом – 8-10 класи, лікарем – наркологом – 9-11 класи. Для учнів молодших класів було проведено профілактичні бесіди з інспекторами відділення профілактичної роботи. Профілактичні бесіди з протипожежної безпеки провів інспектор пожежної частини для учнів 5-9 класів. Також учні школи брали активну участь у районних заходах з профілактики дитячого травматизму: конкурс «Дитяча безпека».

  У всіх класних навчальних кабінетах оформлено куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різних видів травматизму в школі. У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях, спортивних залах оформлено стенди з правил техніки безпеки. У бібліотеці школи створено куточок із  попередження дитячого травматизму, який постійно оновлюється.

  Напередодні шкільних канікул систематично проводилися додаткові заходи з учнями школи.

  Стан здоров’я дітей на сьогодні викликає особливу заклопотаність. Тому оздоровчий напрямок роботи є однією з найважливіших складових діяльності навчального закладу. В ході моніторингових процедур вивчався стан здоров’я школярів із метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

  Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди. Порівняльний аналіз свідчить, що в результаті проведення профілактично-оздоровчих заходів деякі показники захворювань учнів покращилися. Однак в умовах інтенсифікації навчальне навантаження негативно впливає на дітей, що мають хронічні захворювання. Отже, у зв’язку з цим проблема впровадження корекційно-оздоровчих процедур в освітній процес набуває все більшої актуальності.  У школі стали традиційними такі свята, як спортивні змагання «Козацькі розваги», «Веселі старти», «Новорічний калейдоскоп», «Веселі дзвіночки »,«Посвята в читачі».

Ціннісне  ставлення до праці

  У школі стали традиційними акції «Алея знань», де учні восени та на весні прибирають територію 522 мікрорайону. Двомісячник з пропаганди серед населення акції «Чисте місто» де учні прибирають сосновий бор біля Салтівського водоймища, територія  прилегла до вулиць Блюхера, та Академіка Павлова. Планується та проводиться чи мало заходів: виставка «Святковий рушник» (вишивка), «Вироби з бісеру», «Новорічна маскарадна маска»(поп’є-маше), «Осінні фарби» (мистецтво створення букету - екібана) проект «Кращий дитячий майданчик». З березня проходить акція «Краща клумба школи», в акції взяли участь учні школи та батьки. 

                       Ціннісне  ставлення до природи

     Екологічне виховання учнів здійснювалося шляхом проведення екологічних трудових десантів з покращення та благоустрою прилеглої до школи території та території 522 мікрорайону.

      Проведено класні години та години спілкування, диспути та круглі столи, бесіди та екологічні подорожі за темами: «Я-частина природи», «Ми люди, поки є природа», «Природа наш рідний дім: бережи її». Проведено виставка доробок «Щедрість рідної землі», виставка малюнків «Барви осені», виставка новорічно-різдвяних композицій «Зимовий вернісаж». Учні школи посіли такі призові місця: перемога в  районному етапі конкурсу «Новорічний букет» - ІІ місце, 3-Б клас. Учні школи брали участь у Всеукраїнському суботнику «За чисте довкілля». Участь у шкільному конкурсі «Найкраща клумба-2018». У школі стало традицією проводити круглі столи за темою «Бережливе ставлення до природи» складена база учнівських проектів з екології для огляду. В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів.

  Створення умов для розвитку обдарованих дітей сягає за межі шкіл. Налагоджено тісну співпрацю із позашкільними закладами та культурними установами міста: Історичним музеєм м. Харкова, Музеєм природи, «Мала Південна» залізниця, ХАІ, ХПІ, научна бібліотека В.Г. Короленко, ХЗШ №164, ХЗШ №62.

  У школі наявні банки обдарованих дітей, але  моніторингова діяльність із метою порівняння результатів щодо динаміки рівня вихованості учнів, їх участі у шкільних та позашкільних заходах, результатів участі в конкурсах в аналізі не  завжди висвітлюється.

  Протягом 2019/2020 навчальному році слід зазначити, що всі учні школи були задіяні в освітньому  процесі, мали доручення, були залучені до гуртків, клубів, спортивних секцій, музичних шкіл. І хоча протягом року мали місце окремі порушення дисципліни серед школярів (куріння, бійка, уживання ненормативної лексики), але серйозних правових порушень, здійснених учнями, не виявлено.

  Таким чином, у 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу ХСШ № 17 необхідно вирішити такі завдання:

 1. Організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками.
 2. Співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
 3. Інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських  та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Соціальний захист учнів пільгових категорій

 

  Робота навчального закладу спрямована на реалізацію законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування» тощо, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально незахищених категорій.

  На обліку перебували 88 учні пільгового контингенту. З них 7 дітей–напівсиріт, яких виховує одна мати; 2 дитини – сироти; 2 – дитини, позбавлена батьківського піклування, 7 дітей, з сімей, що постраждали внаслідок ЧАЕС; 28 дитини – із багатодітних сімей; 6 учнів – інвалідів, 1 учень, реєстрацію яких проведено згідно Ст. 135 сімейного кодексу України.

  На внутрішньо шкільному обліку у 2019/2020 н.р. перебувало 3 учнів (6 та 10 класів). Соціально-психологічною службою школи спільно з класними керівниками складено плани індивідуальної роботи з цими учнями, в яких передбачена така робота:

 • Відвідування вдома – 2р. на семестр (частіше за потребами);
 • Контроль за відвідуванням навчальних занять  - щоденно;
 • Контроль за успішністю з навчання – постійно;
 • Індивідуальні бесіди з превентивної тематики – постійно;
 • Індивідуальні бесіди щодо профорієнтації – постійно;
 • Залучення до громадсько-корисної діяльності – постійно;
 • Залучення до участі у роботі гуртків – постійно;
 • Індивідуальне спілкування з батьками – постійно;
 • Індивідуальна робота з практичним психологом – постійно;

  Крім того до колективної роботи з учнями залучалися служби у справах дітей Київського району, Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Київського району, комітет у справах сім’ї, молоді та спорту Київського району, служба ювенальної поліції Київського відділу поліції ГУНП в Х/о. Лекції та тренінги протягом навчального року  проведено для всіх учнів 1-10 класів.

  На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи: акція милосердя «Подаруй іграшку»; акція «Допоможи ближньому», під час якої зібрані канцтовари та одяг для дітей інтернату № 3; святковий концерт для вихованців інтернату «Отрадне»; учні відвідали Новорічну ялинку, цирк, театр опери та балету, театр музичної комедії.

  Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів - групу продовженого дня, з кожним учнем проводив роботу шкільний практичний психолог за індивідуальним планом. У школі протягом навчального року організоване гаряче харчування для 3 дітей – сиріт.

  У 2020/2021 навчальному році необхідно педагогічному колективу школи слід звернути увагу на роботу з дітьми, які знаходяться під опікою, напівсиротами; виховній службі поновити банк даних на дітей пільгового контингенту; сприяти успішній соціальній адаптації учнів в умовах дитячого колективу та сім’ї; задовольняти потреби дитини в розвитку й самореалізації.

Організація

учнівського самоврядування

 

 

  Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та бере участь у житті своєї громади. Саме тому школа як громадський центр і традиційний духовний осередок місцевої спільноти має сприяти розвитку демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань та громадянської відповідальності молодих людей. Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

  Осередком консолідації громадських зусиль учнівської молодіє дитяча організація «Нове покоління». Проведено вибори президента. Роботу в 2019/2020 році було спрямовано на впровадження в практику державно-громадської моделі управління, розширення сфери діяльності шкільної мерії на життя щколи.

  У кінці вересня 2020 року в школі було повністю сформовано керівний склад учнівської самоврядування. Кожним Міністерством розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Щомісячно проводилися засідання активу, щотижня засідання Міністерств.

  Так, у вересні 2020 року Міністерством здорового способу життя було організовано та проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», до якого увійшов тиждень безпеки дорожнього руху. Учням початкових класів сподобалися лекція, які розробили для них учні 8-х класів. Члени Міністерства культури серед учнів 5-6-х класів провели конкурс малюнків «Я хочу жити в якісному світі». Пройшов шкільний конкурс малюнків «Бережи природу». З метою надання знань про види та засоби виразності мистецтва членами Міністерства культури було проведено виставку малюнків «Щедра осінь» та гра мандрівка «У лісі казкових дерев». Учні 6 - 7-х класів взяли участь у районних конкурсах «Негасима пам'ять» та «Ми за мир».

  До Дня Учителя ми також побачили роботу Міністерства культури – святковий концерт. У цьому святі були залучені не лише ті учні, які працюють в учнівській раді, а всі бажаючі учні з 1 по 11 кл. Також була проведена виставка робіт з природного матеріалу, овочів та фруктів «Барви Слобожанщини». Учням дуже сподобалася своїми руками створювати різноманітні ікебани, овочеві експозиції тощо. Члени волонтерського руху привітали ветеранів війни до дня визволення України від німецько – фашистських загарбників: кожен ветеран мікрорайону отримав персональну привітальну листівку.

   Лідери учнівського самоврядування старших класів у рамках проекту «Про відзначення Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги» та з метою виховання толерантності як шлях виживання людства у ХХІ сторіччі організували та провели бесіди та лекції для учнів середніх класів. 

  Лідери учнівського самоврядування провели цикл бесід «Безпечна поведінка під час канікул – запорука здорового відпочинку» та  «Профілактика інфекційних захворювань» для учнів початкових класів.

  Члени Міністерства освіти і науки розробили та провели бесіди та виховні години, присвячені річниці голодомору на Україні 1932-1933 р.р.                                                         

  Міністерство охорони здоров`я організувало та провело декаду боротьби зі СНІДом, до якої увійшли і додаткові бесіди, і конкурс малюнків та плакатів, і виховні години, і лекції спеціалістів тощо. Членами Міністерства культури були організовані та проведені заходи до Дня Святого Миколая, до Новорічних та Різдвяних свят: концерти, конкурс малюнків на склі, конкурси газет та плакатів, конкурс прикрас із бісеру, конкурс «Замість ялинки – букет», виставки новорічних масок, атрибутів Нового року та Різдва.

 Традиційно учні учнівського самоврядування 7 - 8  класів узяли участь в акції «Милосердя». Діти провели  благодійний святковий концерт до дня Святого Миколая у дитячому будинку «Отрада» та подарували подарунки. До 29-ї річниці вивода військ з Афганістану актив шкільної редколегії провів конкурс газет та презентацій.

  Членами Міністерства культури організовано та проведено свято з нагоди Міжнародного дня прав жінок миру: святковий концерт, виставка малюнків та плакатів, виставка букетів квітів тощо. Лідери учнівського самоврядування взяли участь у районному конкурсі «Моя многонациональная школа» та стали переможцями міського етапу.

  У 2020/2021 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Нове покоління», разом з президентом спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля учнів школи.

Євроклуб

 

 

  Прищепити учням усвідомлення належності нашого народу до європейської цивілізації можна багатьма способами – один з них – Євроклуб. Дуже важливу роль відіграє освіта і виховання в усвідомленні належності українців до сім’ї європейських народів, розуміння Європейського виміру всієї сутності України та Європейського вибору всього її подальшого розвитку. Протягом навчального року члени Євроклубу ХСШ № 17 брали участь у краєзнавчому конкурсі про Німеччину (21.09.2019 6-7-і класи), перегляд спектаклю «Зірки»  німецькою мовою (06.10.2019 10-і класи), відвідування семінару «Разом до Європи» англійською мовою (13.11.2019 6-7-і класи), участь у конкурсі на кращу розповідь про країну ЕС (12.12.2019 10-і класи).

  Задача на 2020/2021 навчальний рік – пожвавити роботу клубу щодо встановлення дружніх контактів з іншими Євроклубами, залучити до його роботи нових учнів.

Організації роботи з предмета «Захист Вітчизни»

та військово-патріотичного виховання

 

  У 2019/2020 навчальному році вивченням предмета «Захист Вітчизни» охоплено 108 учні 11-х класів та 102 учнів 10-х класів.

  Предмет «Захист Вітчизни» викладався протягом двох періодів: у 10-х класах, 11-х класах упродовж навчального року та під час навчально-польових зборів. Заняття проводяться на базі навчального кабінету, які обладнано відповідно вимогам, на стройовому та спортивному майданчику навчального закладу.

  У 2019/2020 навчальному році в процесі виконання програми предмета «Захист Вітчизни» учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил. Здобули знання про озброєння і військову техніку, набули військових умінь і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оброни й набули навичок захисту від зброї масової поразки. Пройшли 3-денні військово-польові збори з виконанням бойових стрільб.

  Програму з предмета «Захист Вітчизни» було виконано.

  Упродовж року у навчальному закладі проводиться робота, яка спрямована на військово-патріотичне виховання допризовної молоді:

- сплановані та виконані заходи з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, державних та військових професійних свят, свят на честь героїв війни;

- організовувалися читацькі конференції, вечори, огляди-конкурси, виставки, зустрічі, перегляди кінофільмів на військово-патріотичні теми;

- організовувалися походи і екскурсії по місцях Бойової Слави, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами-інтернаціоналістами;

- налагоджені шефські зв’язки з військовими частинами та військовими навчальними закладами, проводилася військова професійна орієнтація молоді;

- проводено військово-спортивні свята з нагоди закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни».

  Адміністрація навчального закладу тримає на контролі питання організації роботи з військово-патріотичного виховання, сприяє проведенню заходів, спрямованих на розвиток спритності, мужності, витримки та обачності.

  У 2020/2021 навчальному році необхідно поповнити матеріальну базу курсу та оновити куцточок чатового.

Цивільний захист

 

  На викоання Кодексу цивільного захисту України, Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.09.2009 № 814, розпорядження Харківського міського голови від 28.12.2015 № 84/1 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на 2016 рік», в школі впродовж 2019 року здійснювалася робота  з питань підготовки цивільного захисту.

  Основні завдання щодо підготовки ЦЗ на 2019 р. школою в цілому виконані.

  Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО Державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

  Згідно з планом показового Дня ЦЗ проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

  Умілі навички показали старшокласники з питань подання першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок, практичних діях санпостів узяли участь 1213 учнів.

  Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей із приміщення школи. Основні цілі та завдання, які були поставлені перед керівним складом школи особистим складом невоєнізованих формувань, постійним складом учнів, виконані. З батьками були проведені такі різні форми роботи, як колективні (збори), індивідуальні (бесіди, анкетування) з пропаганди цивільного захисту. Навчання щколярів проходило за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни». У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». На базі школи створено пункт безпечного розміщення евакуйованого контингенту учнів ХГ № 55, ДНЗ № 374.

  Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє належно проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях. День Цивільного захисту, комплексне об’єктове тренування та протипожежне тренування  навчальному закладі проведено на високому рівні. Під час проведення Дня Цивільного захисту, комплексного б’єктового тренування та протипожежного тренування  був задіяний увесь колектив і всі учні шкіл на етапі евакуації. Проведення евакуації показало здатність педагогічного та учнівського колективів школи організовано евакуювати всіх з приміщення.

  Навчально-матеріальна база навчального закладу в переважній більшості відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

   У 2020/2021 навчальному році необхідно зосередити зусилля на:

- підвищення рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності сил ЦЗ до реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах особливого період.

Безпека життєдіяль

ності та запобігання дитячого травматизму

  У Харківській спеціалізованій школі I – III ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області проводилася робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму як під час освітнього процесу, так і в позаурочний час.

  Харківська спеціалізована школа I – III ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області в роботі з охорони праці й здоров`я учнів, попередження дитячого травматизму визначає такі пріоритети:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров`я  учасників освітнього процесу;

- створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці й виховання дітей і підлітків;

- навчання школярів основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних програм;

- організація позашкільної та позакласної роботи з учнями й просвітницької роботи з їх батьками;

- удосконалення системи моніторингу результативності діяльності навчального закладу з попередження всіх видів дитячого травматизму.

Робота щодо запобігання дитячого травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації навчального закладу.

Заступником директора з навчально – виховної роботи Головко Т.А. здійснювався систематичний контроль за дотриманням правил безпеки життєдіяльності та охорони праці.  “Журнал інструктажів з техніки безпеки під час проведення навчальних занять” для учнів у наявності в таких кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики та в учителів фізичної культури.

Заступником директора з виховної роботи Агбелекале Л.В. упродовж 2019/2020 навчального року була організована робота щодо поновлення  деяких матеріалів із правил безпеки дорожнього руху, з пожежної безпеки, з попередження різних видів дитячого травматизму в куточках з безпеки життєдіяльності. Також підібрано відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. Інформацію розміщено на сайті навчального закладу. 

Відповідно до правил внутрішкільного трудового розпорядку в Харківській спеціалізованій школі I – III ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області організовано розподіл чергування адміністрації та вчителів на перервах. Профспілковий комітет здійснював контроль за чергуванням  учителів під час освітнього процесу.

Упродовж 2019/2020 навчального року  класними керівниками проводилася певна робота щодо охорони життя і здоров`я дітей та запобігання всім видам дитячого травматизму:

- проводилися тематичні та додаткові бесіди із записом у щоденники та журнали (тематичні – ВОП, утоплення, електрострум та інші; додаткові – травми, які трапилися з учнями шкіл Київського району);

- проводилися бесіди з правил поведінки учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час; - обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях.

  У бібліотеці школи постійно працювала виставка літератури з попередження всіх видів дитячого травматизму. У навчальному закладі в наявності «Журнал обліку бесід з попередження всіх видів дитячого травматизму під час проведення екскурсій».

З 27.08 до 27.09.2019 року в школі проводився місячник “Увага! Діти на дорогах”. До цього місячника ввійшов “Тиждень безпеки дорожнього руху”  (з 1 до 7 вересня ).

Протягом 2019/2020 навчального року школу відвідали такі фахівці:

- 8 профілактичних бесід з учнями 6–10-х класів «Попередження правопорушень», «Права та обов’язки неповнолітніх»;

- 4 профілактичні бесіди  з учнями 6 – 10-х класів «Увага на дорозі. Правила дорожнього руху»;

- 2 профілактичні бесіди з учнями 8-11-х класів «Протипожежна безпека  взимку».

  У кабінеті «Основ здоров`я» обладнані різноманітні стенди та дидактичні матеріали з попередження різних видів дитячого травматизму

    Разом із тим у роботі навчального закладу спостерігаються певні недоліки: за  2019/2020 навчальний рік у школі  трапилися одна травми під час  освітнього процесу (на перерві та уроці читання).

    Порівняно з минулим роком кількість травм у позаурочний час не було.

   Отже, слід зазначити певні недоліки в роботі навчального закладу:

 • недостатня відповідальність педагогічних працівників до чергування на перервах;
 • неякісна спільна діяльність класних керівників та практичного психолога щодо корекції поведінки учнів на перервах;
 • несистематичне проведення класними керівниками бесід з батьками учнів про правила поведінки в позаурочний час.

  Тому в 2020/2021 навчальному році необхідно направити зусилля педагогічного колективу на вирішення таких завдань:

1. Посилити контроль за:

1.1. Проведенням тематичних та додаткових бесід із запобігання випадків травмування учнів.

1.2. Організацією просвітницької роботи з батьками щодо запобігання дитячому травматизму в позаурочний час.

1.3. Вивченням та виконанням учнями правил безпечної поведінки під час навчальних занять та «Правил поведінки в школі».

1.4. Притягненням до дисциплінарної відповідальності осіб, які допустили порушення своїх функціональних обов`язків  та «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти».

2. Дотримуватися вимог нормативних актів із питань охорони життя і здоров`я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

3. У виховних планах роботи на 2020/2021 навчальний рік конкретизувати заходи щодо охорони життя і здоров`я учнів та запобігання випадків дитячого травматизму. 

Охорона здоров’я школярів

 

  На виконання рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 №329/08 «Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м .Харкова, з метою вивчення стану здоров'я дітей, що навчаються у навчальному закладі, розподілу школярів на групи для занять на уроках фізичної культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню захворювань у шкільному колективі влітку 2019 року проведено профілактичний медичний огляд учнів. За результатами поглибленого медичного огляду школа й батьки отримали інформацію про стан здоров'я дітей.

   За результатами медичного огляду практично здорових дітей – 394 (27,8%) від загальної кількості оглянутих дітей; 946 учні (72,17%) мають вади у фізичному здоров’ї.   

   Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Всі учні за графіком, без відмов пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

    Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

   За  даними  оглядів  визначено, що найбільш  поширеними  серед  учнів  школи є хвороби органів зору, хвороби кістково-м׳язової системи, хвороби серця і кровообігу. Ці  результати  повинні  стати  основою  для  розробки  профілактичних  заходів у школі на наступний рік.

  У 2019/2020 навчальному році заклад забезпечено медичними працівниками.

  Отже, в 2020/2021 навчальному році необхідно посилити контроль з боку класних керівників за проходженням флюорографічного обстеження учнів старших класів.

Охоплення учнів харчуван-

ням

 

  Для виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243»;  спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 03.01.2017 № 06 «Про організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 році», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей, збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення, організації якісного та повноцінного харчування учнів навчального закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей  у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області організовано харчування учнів.

  Організацію харчування учнів школи здійснює комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування», створене рішенням 37 сесії Харківської міської ради від 21.10.2009 №249/09. Вартість харчування становить:

 • для учнів пільгового контингенту із розрахунку вартості:

• для учнів 1-4-х класів безкоштовне харчування із розрахунку вартості - 13,00 грн. на день на одного учня (сніданок);

• для учнів 1-х класів на безкоштовне харчування молоком із розрахунку вартості  3,80 грн. на день на одного учня.

• учні пільгового контингенту із розрахунку вартості  14 грн. на день на одного учня.

  За 2019/2020 навчальний рік фактичні видатки по харчуванню склали  720128, 84  грн., у тому числі: 

 • харчування учнів 1-4 класів – 637515,00 грн.,
 • харчування пільгового контингенту – 9516,00  грн.;
 • отримано молока учнями 1–го класу – 73097,84 грн.

  Організація харчування була під постійним контролем адміністрації навчального закладу протягом 2019/2020 навчального року. Стан охоплення харчуванням щомісячно аналізувався на нараді при директорі. На першому засіданні Ради школи була створена комісія громадського контролю за організацією харчування учнів, яка два рази на семестр здійснювала громадський контроль та складала за результатами відповідний акт.

  Проводився облік учнів, які отримали безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків.

       З них охоплено безкоштовним харчуванням:

 • 480 учнів 1-4 класів, в т.ч. 3 учнів пільгових категорій;
 • 3 учнів пільгових категорій 5-11 класів.

  Окрім того, буфетною продукцією було охоплено 1250 учнів школи, що становить 96,7%.

  Було охоплено гарячим харчуванням 90 учнів ГПД, що становить 100% від загальної кількості учнів ГПД.

  Протягом 2019/2020 навчального року організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

  Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу завідувачем виробництвом та медичною сестрою.

  Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами завідувачем виробництвом, медичними представниками на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку.

  У шкільній їдальні заборонено продаж виробів швидкого приготування, чіпсів, кремових виробів, використання продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

  У школі було посилено протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь. Класні керівники постійно проводять серед учнів і батьків  роз’яснювальну роботу щодо особистої гігієни, режиму харчування, уживання безпечних і якісних продуктів.

  Учні школи забезпечено питною водою гарантованої якості. У навчальних кабінетах 1-4 класів та на кухні встановлено альтернативна вода, на яку є сертифікат якості.

  Для учнів, які стоять на диспансерному обліку, згідно з рекомендаціями медичних працівників було організовано дієтичне харчування. Дієтичне харчування в школі організовано для 41 учня. Кількість дітей, що потребувала дієтичного харчування, від загальної кількості учнів складала майже 2,9 %, але, на жаль, це не всі діти, яким рекомендовано дієтичне харчування.

  У шкільних їдальнях постійно є кип’ячена вода, більшість навчальних кабінетів школи  мають балони з водою гарантованої якості. Проводиться С-вітамінізація 3-х страв.

  В організації харчування були окремі недоліки:

- не всі класні керівники 5-11 класів (6-А, 6-В, 8-Б, 9-В, 10-А) недостатньо проводять роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо необхідності отримання гарячого харчування;

  Тому в 2020/2021 навчальному році адміністрації школи необхідно взяти під контроль:

 • - провести роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків;
 • організацію зустрічей з працівниками медичних закладів з метою проведення циклу бесід про здорове харчування та здоровий спосіб життя;

- спрямувати зусилля на покращення матеріально-технічної бази шкільної їдальні, а саме: придбання картоплечистки, хліборізки, овочерізки, стільців; потребує капітального ремонту харчоблок їдальні.

Фізкультур

но-оздоровча та спортивно-масова робота

 

  На виконання Законів України «Про освіту» (від 23.05.1991 №1060-ХІІ), «Про фізичну культуру та спорт» (24.12.1993 №3808-ХІІ, зі змінами та доповненням), цільової програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» (затверджено указом президента України від 01.09.2008 №963/98), Комплексною програмою розвитку фізичної культури та спорту в Харківській області, затвердженою рішенням 44 сесії Харківської міської ради Харківської області 4 скликання №8/06 від 09.01.2006, рядом інших чинних нормативних документів, з метою покращення навчального процесу з фізичної культури, поліпшення здоров’я дітей у навчальному закладі проводилося викладання предмета «Основи здоров’я і фізична культура», а також проводилася позакласна фізкультурно-оздоровча спортивно-масова робота.

  Освітній процес у навчальному закладі в 2019/2020 навчальному році здійснювали 4 вчителя фізичної культури. Всі мають спеціальну фахову освіту, закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації.

  Навчальний заклад має достатню базу для проведення уроків фізичної культури та спортивно-масової роботи.

  У наявності акти-дозволи на всі спортивні споруди, оформлені відповідно до вимог Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Каінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025.

  У 2019/2020 навчальному році впроваджувалася нова навчальна програма з фізичної культури, яка передбачає вивчення предмета за модульною системою. Зміст програми кожен клас формував самостійно з варіативних модулів.

Розподіл модулів на 2019/2020 навчальний рік по класах:

- пріоритетними модулем стали футбол (100%), баскетбол (0,94%), легка атлетика (0,94%);

- зовсім відсутній вибір модулів: туризм (0,05%), плавання (0,05%), настільний теніс (0,11%).

  З метою залучення учнів до занять фізичною культурою запроваджені позаурочні форми навчання (спортивні гуртки, секції тощо). Спортивні секції відвідували понад 130 учнів.

  Під час освітнього процесу проводяться подовжені рухові перерви та зарядка до занять. У школі діє програма «Школа сприяння здоров’ю».

  У ході Спартакіади 535 школярів взяли участь у спортивних змаганнях за такими видами спорту як футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, шахи, шашки, легкоатлетичне багатоборство.

  План спортивно-масової та позакласної роботи за рік був виконаний. Найбільш цікавими позакласними заходами були: Олімпійський урок, першість 8-х класів з футболу, Свято «Захисник Вітчизни», Олімпійські ігри,  «Веселі старти» та День Здоров’я. Вчителі МО разом з учнями брали участь у всіх районних змаганнях та олімпіадах.

  Завдяки якісній роботі педагогів щодо підвищення спортивної майстерності  учнів шкільні команди мають певні спортивні досягнення на різних рівнях:

1.Перемога в міських змаганнях з футболу «Шкіряний м'яч» - І місце     (кер. Шаповалов В.В.).

2.Перемога в районному етапі з міні-футболу: І місце (кер. Шаповалов В.В.)

3.Перемога в районному етапі з шахів «Біла тура»: І місце (кер. Тітов М.П.)

4.Перемога в районному етапі з тенісу: І місце (кер. Тітов М.П.)

  У цілому навчальні цілі та завдання з фізичного виховання та спортивно-масової роботи виконуються в повному обсязі з диференційованим підходом до кожного учня окремо та з використанням в навчальному процесі інноваційних технологій.

  Отже, в 2020/2021 навчальному році необхідно направити зусилля вчитлів фізичного виховання на вирішення таких завдань:

1. Залучити учнів до підготовки та участі учнів у групових видах спорту.

2. Провести спільну роботу з батьками щодо залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою.

Охорона праці

 

    На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782 «Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»,  з метою створення належних безпечних умов праці в навчально-виховних закладах міста, зниження аварійності та травматизму, підвищення ефективності роботи щодо профілактики травматизму: дитячого, виробничого та невиробничого характеру, дотримання вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці та життєдіяльності, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів із питань охорони праці в навчально-виховний процес проводилася певна робота з озорони праці в школі. На початок 2019/2020 навчального року були призначені відповідальні:

- за охорону праці та попередження виробничого травматизму та професійних захворювань;

- дотримання вимог техніки безпеки під час експлуатації виробничого й енергетичного обладнання, машин та механізмів;

- за безпечну експлуатацію електричного господарства, безпечну експлуатацію та загальний стан теплового господарства;

- охорону праці в навчальних кабінетах та приміщеннях школи;

- пожежну безпеку в кабінетах та приміщеннях школи;

- безпеку життєдіяльності учнів в школі.

    Оформлені всі необхідні акти - дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт – санітарно – технічного стану школи.

     З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

  Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

  У школі в наявності та ведуться відповідно до нормативних вимог необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи.

  На 01.09.2019 року працівники школи пройшли медичний огляд та надали медичні книжки з дозволом на роботу. Протягом 2019/2020 навчального року випадків виробничого травматизму  серед працівників школи не було.

  У травні 2020 року були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлений акт про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом школи. Адміністрація школи спільно з головою профспілкового комітету школи Неплюєвою О.В. один раз на півріччя здійснювала перевірку організації та якість проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку, трудової дисципліни, звіти про які заслуховувалися на нараді при директорові та профспілкового комітету.

 У всіх навчальних кабінетах створено належні (з позиції безпеки) умови праці та навчання. У наявності тематичні куточки, які несуть інформацію про норми охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  На порядку денному керівництва школи – проблема встановлення пожежної сигналізації в актовій залі, харчоблоці, кабінеті фізики.

Психолого – соціальний супровід освітнього процесу

    Метою діяльності психолого-педагогічної служби (ППС) протягом 2019/2020 навчального року було створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учнів, стимуляція до саморозвитку та самореалізації в подальшому житті.

    ППС вирішувала такі пріоритетні завдання в 2019/2020 навчальному році:

 • постійна участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • активізація превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проведення психолого-педагогічного вивчення готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої;
 • виявлення та психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
 • сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя.

Аналіз роботи за розділами: 1. Психодіагностична робота.

    У межах даного напряму роботи практичним психологом проводилась психодіагностика учнів щодо психологічного супроводу навчального процесу, профорієнтації, розвитку потенціальних можливостей обдарованих та здібних учнів; вивчення рівня адаптації учнів до навчання у першому класі, готовності учнів до навчання в середній та старшій школі; виявлення інтелектуально та соціально обдарованих учнів; психодіагностика дитячо-батьківських відносин; вивчення особистісних особливостей учнів, шкільної тривожності; вивчення пізнавальної сфери, міжособистісних та між групових відносин; групова та індивідуальна психодіагностика, особистісне орієнтоване діагностування з метою самопізнання, визначення особистісних рис, якостей, інтересів відповідно до запиту усіх учасників навчально-виховного процесу. Також, проводилось спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей, виявлення причин та труднощів адаптації, спостереження за особливостями спілкування в дитячому колективі, спостереження з метою виявлення проблем розвитку, поведінки учнів та їх особистісних проблем.

    Відповідно до плану роботи психологічної служби школи у вересні-жовтні 2019/2020 навчального року в межах вивчення пізнавальної сфери учнів початкової школи була проведена діагностика рівня розвитку довільної уваги та пам’яті учнів 3-х класів, у якій брали участь 31 учень 3-Б класу. За результатами діагностування 5 учнів з низьким рівнем розвитку уваги та пам’яті залучені до індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з розвитку пізнавальної сфери.

    У жовтні-листопаді 2018 року проводилась психодіагностика рівня адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі за методикою Фурмана; діагностика рівня шкільної тривожність за методикою Філліпса; проективна методика «Відкритий лист батькам»; проективна методика «Мій гарний настрій». У дослідженні брали участь 144 учнів: 5-А – 28, 5-Б – 30, 5-В – 31, 5-Г – 29 учнів.  На початок 2018/2019 навчального року повністю адаптовані до навчання у середній школі 57% учнів, неповністю адаптовані – 30%, неадаптовані – 11% учнів. Моніторинг показників адаптації учнів 5-х класів до навчання у середньої школі представлено на мал.1.

   У листопаді 2019 року (І зріз) та квітні 2019 (ІІ зріз) було проведено психодіагностичне дослідження рівня адаптації учнів до навчання в першому класі за допомогою комплексу методик, рекомендованих методичним центром району. В дослідженні брали участь 121 учень 1-х класів: 1-А клас – 30 учнів, 1-Б клас – 30 учнів, 1-В клас – 31 учень, 1-Г клас – 30 учнів. Аналізуючи сумарні результати діагностики адаптації 1-х класів, необхідно зазначити, що 118 учнів (97%) повністю адаптовані до школи вже на кінець першої четверті,  3 учні (3%) – неповністю адаптовані, дезадаптованих учнів не виявлено. Моніторинг показніків адаптації учнів 1-х класів до навчання у середній школі представлено на мал. 2.

     Результати, які були отримані в ході психодіагностичного дослідження дали змогу визначити рівень адаптації кожного з учнів, допомогли виявити основні причини неповної адаптації учнів та обрати оптимальну корекційно-розвивальну програму для роботи практичного психолога з учнями 1-х та 5-х класів.

   Необхідно зазначити, що на кінець 2019/2020 навчального року усі учні 1-х класів повністю адаптовані до школи, кількість учнів 5-х класів неадаптованих до навчання у середній школі скоротилася до 7%.

   У січні та лютому 2020 року проводилося психодіагностичне дослідження на виявлення соціально обдарованих учнів серед школярів 10-х класів за допомогою методик, рекомендованих відділом психології та соціальної роботи: модифікований тест-опитувальник А.Мехрабіана, «Толерантність до невизначеності» (адаптація Г.У. Солдатової), анкета Б.Басса, Бехтерівський опитувальник РСК. У дослідженні брали участь 63 учні: 22 учні 10-А класу, 21 учень 10-Б класу та 20 учнів 10-В класу. У 61 учня (97%) переважає високий рівень за показником толерантності до невизначеності. Ці учні здатні продуктивно діяти в незнайомій ситуації, беруть на себе відповідальність, нестандартну ситуацію використовують як можливість розвитку і прояву своїх здібностей. Для 25 учнів (40%) було виявлено спрямованість на справу та її результат, 22 учні (35%) спрямовані на свою особистість, 16 учнів (25%) спрямовані на спілкування. 47 учнів (75%) мають високий рівень суб’єктивного контролю, тобто вони посилають відповідальність за події у своєму житті на свої  зусилля.

  За результатами діагностики 29 учнів (46%) набрали високі бали за 3 показниками та 16 учнів – за 2 (25%). За проведеною діагностикою 3учні (5%) набрали найбільшу кількість балів за всіма показниками. Учням та класним керівникам були надані індивідуальні консультації та рекомендації щодо подальшого розвитку соціальних здібностей та вміння встановлювати зрілі, конструктивні взаємостосунки з оточуючими.

    Відповідно до плану роботи психологічної служби школи у березні 2020 року було проведено анкетування учнів та класних керівників, соціометричне дослідження учнів 4-х класів з метою вивчення рівня готовності учнів до переходу у  середню школу. У діагностуванні брали участь 117 учнів: 4-А клас – 31 учень, 4-Б клас – 28 учнів, 4-В клас – 29 учнів, 4-Г клас – 29 учнів. За результатами діагностування необхідно зазначити, що високий рівень розвитку навчальної мотивації мають 21% учнів, добрий та середній рівень мають 34% та 33% відповідно, низький рівень спостерігається у 12% учнів. Найвищій рівень навчальної мотивації - спостерігається у учнів 4-А класу (57%), найвищій рівень ігрової мотивації мають учні 4-Б класу (61%).

  Високий рівень взаємовідносин між учнями у класі спостерігається у більшості учнів (73%) 4-А класу, низький рівень за цім показником показали 9 учнів 4-Б класу (32%), 6 учнів 4-В класу (21%).

  Проаналізувавши загальний рівень розумового розвитку учнів 4-х класів необхідно зазначити, що серед операцій мислення у учнів початкової школи найкраще розвинена здатність до аналізу суттєвих ознак, класифікації понять та узагальнення. Гірше розвинена здатність аналізувати за аналогією.

  Додатковими заняттями з навчальних предметів найбільше охоплені учні 4-А класу (81%), спортивні та танцювальні напрямки розвитку обирають  більшість учнів 4-А, 4-Б та 4-В класу, творчі напрямки розвитку обирають понад 50% учнів 4-А та 4-Г класу. Психодіагностичні заходи були направлені на забезпечення спадкоємність при переході учнів молодшої школи до середньої школи та скоординованої співпраці між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

  За результатами діагностики за методикою «Карта інтересів» Є.А.Клімова серед учнів 8-х класів було виявлено, що 43% учнів цікавить філологія, журналістика та сфера обслуговування, 28% – учнів цікавить хімія та математика, 14% – історія, 12% – фізика та біологія. Відповідно до отриманих даних  учням та батькам були надані рекомендації щодо подальшого розвитку інтересів, у кожному класі було розроблено рекомендації педагогам щодо подальшої роботи з учнями.

    Досягненнями в діагностичному напрямі роботи психологічної служби школи можна вважати ефективну та своєчасну допомогу учасникам навчально-виховного процесу на основі результатів психодіагностики. Упродовж 2018/2019 навчального року  в межах даного напряму роботи було охоплено 40 класів, що перевищує показники минулих років. Педагогічні працівники та батьки також неодноразово брали участь у груповій та індивідуальній психодіагностиці. Результати анкетування вчителів були розглянуті на педрадах та семінарах, детально проаналізовані в межах масового анкетування педагогів Київського району. Було поповнено банк психодіагностичних методик, що розширило можливості психологічної служби закладу.

    У 2019/2020 році більше уваги приділялось психодіагностиці батьківській аудиторії закладу. Ця робота проводилась з батьками учнів 1-х класів з метою вивчення стану соматичного здоров’я першокласників (124 опитаних), 6-А з метою вивчення взаємовідносин «батьки-діти» (28 опитаних) та 9-х класів у рамках психологічного супроводу профорієнтаційних заходів (47 опитаних). У наступному навчальному році планується збільшити кількість психодіагностичних заходів у роботи з батьками учнів.

  У межах профілактичної роботи упродовж 2019/2020 навчального року практичним психологом проводились групові консультації, групові та індивідуальні бесіди за результатами діагностування з учнями, батьками та вчителями. Також в межах просвітницької роботи практичний психолог брав участь у загальношкільних та класних батьківських зборах, педагогічних нарадах, круглих столах та семінарах. Було охоплено всього 1289 осіб.

  Можна відзначити досить активну участь учнів, учителів та батьків в обговоренні соціально важливих питань, а також підвищення їх рівня обізнаності, що підтверджує ефективність профілактичних заходів. Утруднень у роботі психолога у даному напрямі не виникало. Але для збільшення зацікавленості та усвідомленості учнів в наступному році планується використовувати більш різноманітні форми роботи.

  У наступному році планується приділити більш уваги оновленню сторінки психологічної служби на сайті школи, більш раціонально розподіляти час на практичні та методичні види роботи, запланувати та брати більш активну участь у заходах щодо підвищення професійної компетентності практичного психолога, особливо стосовно вдосконалення та урізноманітнення практичних напрямків діяльності психологічної служби школи. Навчальний заклад має часткове матеріально-технічне забезпечення діяльності психологічної служби. Бажано замінити старі віконні рами у кабінеті на пластикові, поповнити обладнання кабінету меблями (стільці) та необхідна наявність просторого кабінету для проведення групової діагностики та тренінгових занять.

   Можна відзначити досить активну участь учнів, учителів та батьків в обговоренні соціально важливих питань, а також підвищення їх рівня обізнаності, що підтверджує ефективність профілактичних заходів.

Загалом, проаналізувавши роботу практичного психолога, можна зробити висновок, що в 2019/2020 навчальному році робота проводилась на достатньому рівні але в 2020/2021 навчальному році необхідно підвищувати її ефективність, динамічність, насиченість та покращити матеріально-технічну базу кабінету практичного психолога школи.

Робота шкільної бібліотеки

 

  Головна мета діяльності шкільної бібліотеки в 2019/2020 навчальному році полягала в інформаційному забезпеченні о процесу та наданнсвітнього користувачам вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу. Крім того, протягом навчального року шкільна бібліотека виконувала сутнісні й прикладні бібліотечні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурологічну, виховну та інші.

  Інформаційні потреби учнівської молоді в навчальному закладі забезпечували 2 бібліотекаря.

  Діяльність бібліотеки в 2019/2020 навчальному році була спрямована на:

 • удосконалення культури читання учнів, прищеплення їм навиків самостійної роботи з книгою;
 • підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;
 • виховання бережливого ставлення до шкільних підручників, книг;
 • подальший розвиток інформативної функції шкільної бібліотеки, як інформаційно-культурного центру школи;
 • створення оптимальних умов формування та розвитку особистості школяра через пробудження актуалізованого інтересу до читання.

  Протягом навчального року бібліотека сприяла покращенню навчально-виховного процесу. Популяризувалась художня, методична, галузева і краєзнавча література. Фонд методичної, довідкової та художньої літератури складає 15453 примірників.

  Бібліотекарі закладу в тісному контакті працювали з обдарованими дітьми та дітьми схильними до правопорушень. Виховували бережне ставлення до художньої літератури та підручників. Прищеплювали любов до книги.

  Книжковий фонд бібліотеки знаходиться у відкритому доступі. В бібліотеці закладу оформлювалися такі книжкові виставки: «Дорога до миру», «Вінок безсмерті», «Нові надходження до бібліотеки»; «Я вивчаю іноземні мови»; «Тебе люблю, Тарасе…»; «Книжки ображаються»; «Відчиняє двері казка»; «Чорнобиль – наш біль і наш гріх»

  Діти працюють з каталогами: алфавітним та систематичним. У роботі з користувачами особливі акценти бібліотекарі роблять саме на книзі.

  Бібліотечно-інформаційний центр нашої бібліотеки активно використовується для проведення уроків з формування інформаційної грамотності. Діти активно працюють з словниками, довідниками, енциклопедіями. По мірі можливостей задовольняємо потреби наших колег, вчителів.

  Бібліотекарі закладу взяли активну участь у проведенні різних заходів: літературні ранки, предметні тижні, свята. Для учнів 1-х класів було проведено екскурсію до бібліотеки на тему: «Подорож до Читай-міста». Для учнів 4-х класів було проведено бібліотечно-бібліографічний урок до «Дня Захисника України». Взяли участь у проведенні загальношкільного свята «Посвята в читачі» для учнів 2-х класів. Працівники бібліотеки прийняли активну участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. Інформація про роботу бібліотеки розміщена на сайті школи в підрубриці «Бібліотека».

Проведено огляди літератури на тему: « Ти і закон»; « СНІД – загроза людству»; «Пожежна безпека»; «Вони захищали Україну»; «Безсмертне слово Кобзаря».

  Для кращого керівництва читанням в бібліотеці закладу проводяться аналіз читання учнів всіх вікових паралелей і підсумковий конкурс «Кращий читач», де за зайнятті І, ІІ, і ІІІ-є місце учні отримали відповідні грамоти.  Бібліотекарями закладу були складені інформаційні списки літератури для забезпечення інформаційних потреб учнів та вчителів.

  Бібліотечний фонд підручників щорічно поповнюється необхідними екземплярами. Підручники використовуються учнями не менше п’яти років, обліковуються і зберігаються разом із художньою літературою. Облік підручників ведеться і відображається у книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, а також у реєстраційній картотеці руху підручників. На всіх підручниках ставиться штамп бібліотеки закладу.

  Перед початком навчального року учні 1-3 класів,6-11 класів отримали підручники у повному обсязі. Учні 4,7,8 класів отримали підручники в середині навчального року ( затримка видавництва і розподілу). Учні 5 класів отримали підручники не в повному обсязі через нестачу підручників. Книжковий фонд підручників для учнів 1-11 класів становить 20509 примірників.

  Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи № 17 був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

  У 2020/2021 навчальному році необхідно вирішити наступні завдання:

1. Спрямувати роботу бібліотеки на розв’язання проблеми «Формування читацької компетентності учнів засобами інноваційних технологій креативної освіти в умовах шкільної бібліотеки».

2. Удосконалити роботу бібліотеки по сприянню підвищення фахової, педагогічної майстерності вчителів та батьків шляхом популяризації педагогічної літератури.

3. Посилити контроль учителів-предметників за відвідуванням учнями бібліотеки школи, що негативно впливає на результативність бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з метою повного забезпечення освітнього процесу.

4. Удосконалити співпрацю бібліотеки разом з вчителями над формуванням в учнів читацького інтересу та шанобливого ставлення до книги.

5. Продовжити розвивати шкільну бібліотеку-медіатеку.

6. Оснастити бібліотеку комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

Інформати-

зація освіти

Пріоритетним напрямком розвитку навчального закладу є інформатизація освіти. Усі педагогічні працівники закладу володіють ПК, 65 із них активно використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках і в позакласній діяльності. У закладі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання: продовжено створення на основі використання мультимедійного класу бази електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу; оновлено шкільний сайт; здійснено апробацію програмового забезпечення з навчальних дисциплін; продовжено поповнення бібліотеки електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами; налагоджено роботу шкільної творчої групи «Дистанційне навчання»; обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою; проведено навчання педпрацівників школи з питань інформатизації  навчально-виховного процесу та дистанційної освіти; проведено 1 семінари для вчителів Київського району; налагоджено співробітництво з вищими навчальними закладами: ХАІ, ХПІ тощо; проведено навчальну практику з інформатики на базі Харківького аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» для учнів 10-х класів; 2 педагогічних працівників навчалися на семінарах для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управління «Moodle»; 2 вчителів опанували дистанційний курс Microsoft із цифрових технологій.

           Організовано роботу творчих груп:

- за Всеукраїнським проектом із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління» (кер. Спектор Г.М.);

- інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень) (кер.Слабун Н.І.).

  Лабораторія комп’ютерних технологій навчання забезпечила супровід комп’ютерної підготовки закладами освіти та прийом основних шкільних форм на початок нового навчального року. Також було оновлено базу даних комп’ютерної техніки, установлену в 2019 році.

  Було здійснено управлінський цикл робіт, що виконується за допомогою програмово-технічних комплексів: “Навчальні плани”, “Тарифікація”, “Розрахунок годин”, “ЗНЗ-1”, "РВК-83”. ПК «КУРС: ШКОЛА» (ІСУО).

  Таким чином, у 2020/2021 навчальному році необхідно вирішити такі завдання:

1.Продовжити роботу над новаційним проектом «Дистанційна освіта в школі».

2.Запровадити дистанційні курси з метою поглибленого вивчення іноземних мов.

3.Забезпечити ведення ПК «КУРС: ШКОЛА» (ІСУО).

Співпраця з батьками

  Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця школи з батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання вчителя - зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Протягом року робота з батьками організована на середньому рівні. Батьки активно приймали участь у організації всіх виховних заходів школи, особливо батьки молодшої школи. Батьківський комітет класу співпрацював з класним керівником, адміністрацією школи, деякі були відзначені подяками за активність у житті школи.

  Систематично (два рази на семестр) проводилися  батьківські збори, на яких розглядалися різноманітні запитання щодо організації навчально-виховного процесу в класах. Щомісячно проводилися загальношкільні батьківські збори, на яких розглядалися питання навчально-виховного процесу.

  Протягом усього навчального року систематично працював університет правових знань для батьків (керівник Прутьска Г.О.). Були проведені такі лекції: «Співпраця сім`ї та школи» (вересень); «Конституційні права та обов`язки» (жовтень);  «Як не стати жертвою злочину» (листопад); «Права та обов`язки батьків» (грудень); «Наркотики, алкоголь. Вплив на дитину» (січень); «Загальна декларація прав людини» (лютий); «Здоровий спосіб життя» (березень);  «Який ви батько, мати. Моральне обличчя мати та батька» (квітень); «Насильство в сім`ї. Як його уникнути» (травень).

  На початку 2019/2020 навчального року практичним психологом Романенко А.І. був розроблений графік прийому батьків. Але спостерігаються такі недоліки:

- не всі класні керівники проводять батьківські збори відповідно до графіку проведення батьківських зборів.

  Отже, в 2020/2021 навчальному році класним керівникам 5 – 11-х класів необхідно своєчасно проводити батьківські збори та відповідно до певної тематики та посилити увагу за відвідуванням батьками батьківських зборів, особливо в старших класах, що бажає кращого.

Матеріаль-

но-технічне забезпечен-

ня

 

  Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю.

  На проведення ремонту навчального закладу та покращення матеріально-технічної бази витрачено 227721,00 грн. Ремонт навчального закладу включав такі аспекти: підготовка до опалювального сезону, ремонт покрівлі та парапетів, ремонт сантехніки, каналізації, вентиляції, ремонт огорожі; формуванні відкосів; ремонт стелі в їдальні; ремонт навчальних кабінетів (26, 29, 37); заміна вікон (коридор І поверху старшої школи); заміна підвіконня; косметичний ремонт двох спортивних залів, коридорів та сходів; покриття лаком підлоги у коридорах, фарбування огорож та спортінвентарю, ремонт цоколю, благоустрій території, вивіз сміття, ремонт електрики.

  Для забезпечення функціонування навчального закладу в 2019/2020 навчальному році витрачено кошти на: повірку лічильників, заміну батарейки, повірку монометрів; передплату, завіз підручників, придбання підручників; придбання медпрепаратів; переплетення архівних книг; заправку вогнегасників; охорону закладу; придбання серветок, рушників, пакетів для сміття; придбання посуду до їдальні; витрати на оформлення свят, підготовку та участь у конкурсах обдарованих учнів;  придбання миючих засобів, господарських товарів; придбання канцтоварів; обслуговування та ремонт оргтехніки; зарядка вогнегасників;

  Для зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу в 2019/2020 навчальному році придбано: ноутбуків (4 шт.), багатофункціональних пристроїв (4 шт.), телевізорів (6 шт.), проекторів (1 шт.), шафи-стінки (7 шт.), письмові столи (1 шт.), принтери (2 шт.), побутова шафа (1 шт.),  фарбу та лак, стільці, талички.

  Отже, в навчальному закладі буде працювати 53 навчальних кабінетів, що дає змогу займатися всім учням у I зміну.

  Таким чином, процес удосконалення матеріально-технічної бази ведеться великими кроками.

  Але залишаються невирішеними такі проблеми, які потрібно терміново розв’язувати в 2020/2021 навчальному році:

 • ремонт вестибюлю ІІ поверху старшої школи;
 • ремонт даху 300 м2;
 • потребують оновлення меблі в кабінетах старшої школи.

Фінансово-господарська діяльність

  Протягом 2019/2020 навчального року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. За бажанням працівників їм надавалися відпустки без збереження заробітної плати. 

  Отже, протягом 2019/2020 навчального року в школі відсутня заборгованість із виплати заробітної платні. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні працівники отримують доплату за шкідливі умови праці.

  Належну роль протягом 2019/2020 навчального року відіграла особлива увага з боку адміністрації навчального закладу до використання механізмів реалізації додаткових послуг, що дають певні прибутки на утримання та розвиток установи, задоволення її основних потреб (санітарно-гігієнічних, господарських тощо) та не першочергових витрат.

  Отже, в 2020/2021 навчальному році планується залучити прибутки на ремонт вестибюлю ІІ поверху старшої школи.

Загальні висновки

  Освітня система навчального закладу протягом 2019/2020 навчального року продемонструвала свою працездатність. Результати роботи навчального закладу в цілому відповідають потребам соціуму й вимогам держави.

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Головна задача

 • Забезпечення безперервного навчально-виховного процесу в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням.

Управління

 • забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я учасників освітнього процесу;
 • додержання в повному обсязі вимог п. 4.6.1. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»;
 • зосередження зусиль адміністрацій навчального закладу на проблемах, що були виявлені шкільним моніторингом результативності та ефективності освітньої діяльності;
 • поширення прогресивного педагогічного досвіду шляхом впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • підвищення рівня інформатизації та комп’ютеризації процесу управління навчальним закладом.

Навчальна робота

 • Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на обласному рівні (призові місця) та предметних турнірах.
 • Залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.      
 • Підвищення якості знань та загальної культури учнів. Забезпечення росту якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до державних стандартів.

Виховна та соціальна робота

 • Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.
 • Виховання дітей у дусі любові до України, Харкова, Київського району, школи 17.
 • Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.
 • Продовжувати роботу з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, удосконалення рейтингової системи, упроваджених проектної діяльності.
 • Удосконалити діяльність з організацією батьківського всеобучу через проведення засідань батьківського  лекторію з урахуванням вікових  особистостей учнів.

Методична робота

 • Створення умов для розкриття творчого потенціалу учителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на ШМО, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми.
 • Підвищення науково-теоретичного рівня вчителів на основі творчої співпраці з науковцями.
 • Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-пошуковими установами з метою обміну досвідом та передовими технологіями в освіті, участь у соціально-інформаційних та національних проектах.
 • Упровадження ІКТ технологій у процес навчання та виховання та «Дистанційного навчання».
 • Підвищенням рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників.
 • Створення методичного комплексу з усіх дисциплін.
 • Підвищення якості знань та загальної культури учнів. Забезпечення росту якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до державних стандартів.
 • Упровадження діалогу культур як засіб розвитку міжнародного співробітництва.
 • Забезпечення акценту на розвитку полілінгвістичного та полікультурного середовища.

Господарча діяльність

 • Ужиття всіх необхідних заходів з забезпечення економного споживання енергоресурсів.
 • Поповнення матеріальної бази для забезпечення комп'ютеризації усіх видів діяльності школи.
 • Проведення капітального ремонту вестибюлю ІІ поверху старшої школи; заміна вікон ІІ поверху старшої школи.

Адміністративна діяльність

 • Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.