Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумСтатут ХСШ №17

 

 

І. Загальні положення

 

1.1.         ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 17 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі   заклад загальної середньої освівти )  є правонаступником державного комунального закладу освіти спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 17 з поглибленим вивченням англійської мови.

1.2.         Засновником закладу загальної середньої освіти є Харківська міська рада (далі  Засновник).

          Засновник  або уповноважений ним  орган здійснює фінансування закладу загальної середньої освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

           Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

1.3.         Заклад загальної середньої освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства.

1.4.         Заклад загальної середньої освіти заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Заклад загальної середньої освіти належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1.5.         Головною метою закладу загальної середньої освіти є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.         Головними завданнями закладу загальної середньої освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; 

- виховання громадянина України;

- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.7.         Заклад загальної середньої освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній заклад загальної середньої освіти, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8.         Заклад загальної середньої освіти самостійно приймає рішення та діє в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9.         Заклад загальної середньої освіти несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У закладі загальної середньої освіти визначена російська мова навчання.

За типом заклад загальної середньої освіти є спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської).

В основній  та старшій школах закладу загальної середньої освіти запроваджено вивчення другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської) та третьої іноземної мови (китайської, арабської, турецької, перської, японської, корейської, в’єтнамської або польської).

1.11. Заклад загальної середньої освіти має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- у встановленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми, авторські навчальні посібники, підручники;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- здійснювати капітальне будівництво й реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- установлювати форму для учнів;

- надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватися державними закладами загальної середньої освіти;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій із метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.12. У закладі загальної середньої освіти можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання  учнів, учителів, батьків.  

1.13.    Медичне обслуговування учнів здійснюється Комунальним закладом охорони здоров’я «Харківська міська дитяча поліклініка № 23».

1.14.     Взаємовідносини закладу загальної середньої освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15.    Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.16.      Повна назва закладу загальної середньої освіти українською мовою:

ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 17 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

         Повна назва закладу загальної середньої освіти російською мовою:

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ  № 17 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

         Скорочена назва закладу загальної середньої освіти українською мовою:

ХСШ № 17.

         Скорочена назва закладу загальної середньої освіти російською мовою:

ХСШ № 17.

         Юридична адреса Навчального закладу:

61168, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 313-В, тел.: 68-72-96, 68-68-33, 68-68-80.

 

ІІ. Організація  освітнього  процесу

 

2.1.         Заклад загальної середньої освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

          У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу загальної середньої освіти, визначаються перспективи його розвитку.

         План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою закладу загальної середньої освіти.

2.2.         Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план погоджується радою закладу загальної середньої освіти, педагогічною радою,  управлінням освіти адміністрації Київського  району Харківської міської ради й затверджується Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.3.         Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  закладу загальної середньої освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Заклад загальної середньої освіти здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.5. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі загальної середньої освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

2.6. Директор закладу загальної середньої освіти зобов’язаний ужити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу загальної середньої освіти, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.7.         Зарахування учнів до закладу  загальної середньої освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

          Для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу загальної середньої освіти III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

         До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу загальної середньої освіти відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.10. Переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

          У разі вибуття учня з міста Харкова батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу загальної середньої освіти заяву із зазначенням причини вибуття.

           У разі переходу учня до іншого закладу загальної середньої освіти для здобуття загальної середньої освіти в межах міста Харкова батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.11.    Учні закладу загальної середньої освіти, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися з закладу загальної середньої освіти.

        За рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, погодженим з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення цього Статуту допускається відрахування учнів із закладу загальної середньої освіти та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.12.    Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого  закладу загальної середньої освіти.

           Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти щодо відрахування дитини до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

           Рішення про відрахування із закладу загальної середньої освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.13.    У закладі загальної середньої освіти для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу загальної середньої освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим  роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою та затверджується директором закладу загальної середньої освіти.

2.14.    Заклад загальної середньої освіти приймає рішення про створення спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.15.     Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) установлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

        Навчальний рік у закладі загальної середньої освіти поділяється на семестри, починається 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.16.     Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.17.    Відривання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.18.    Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу загальної середньої освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.19.    Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

2.20.    Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, Київської районної санітарно-епідеміологічної станції міста Харкова.

2.21.     У 5-11-х класах закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

          Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.22.     Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу загальної середньої освіти, профспілковим комітетом і затверджується директором. Тижневий режим роботи закладу загальної середньої освіти затверджується в розкладі навчальних занять.

           Крім  різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі загальної середньої освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.23.    Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

2.24.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.25.     У закладі загальної середньої освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

         Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

2.26.     У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.27.  Оцінка за поведінку не виставляється.

2.28.  Навчання в 4-х та випускних 9-х і 11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

        Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

        У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється та діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

2.29.  Порядок переведення й випуск учнів закладу загальної середньої освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів закладів загальної середньої освіти системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.30. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.31.            Учні початкової школи закладу загальної середньої освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.32.            Учні початкової школи закладу загальної середньої освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.33.     За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні закладу загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.34.    За успіхи в навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. За успіхи в навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради закладу й у межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.35.    Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.36.    Цілі виховного процесу в закладі загальної середньої освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.37.     У закладі загальної середньої освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.38.    Примусове залучення учнів закладу загальної середньої освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.39. Дисципліна в закладі загальної середньої освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

ІІІ. Учасники освітнього процесу

 

3.1.         Учасниками освітнього процесу в навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.          Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти. 

3.3.         Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність  повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу загальної середньої освіти;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому  числі платних, навчальних послуг;- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного  насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4.   Учні закладу загальної середньої освіти зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом  закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку  закладу загальної середньої освіти;

- дбайливо ставитися до державного, громадського та особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України; 

- відвідувати заклад загальної середньої освіти у шкільній формі відповідно до рішення ради школи.    

3.5. Учні закладу загальної середньої освіти залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6.         За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на  них  можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

3.7.          Педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.8.         До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

3.9.         Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10.    Призначення на посаду педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом загальної середньої освіти та затверджується управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

3.11.     Директор закладу загальної середньої освіти призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором закладу загальної середньої освіти, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

          Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

3.13.    Педагогічні працівники мають право: 

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу загальної середньої освіти, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; - навчатися у вищих навчальних закладах і закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; - вносити керівництву закладу та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; - на соціальне й матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України; - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі та гідності.3.14.    Педагогічні працівники закладу зобов'язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; - контролювати рівень навчальних досягнень учнів; - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу загальної середньої освіти; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; - виховувати повагу до державної  символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);- брати участь у роботі педагогічної ради; - виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;  - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної та політичної культури; - виконувати накази й розпорядження директора школи, органів управління освітою; - вести відповідну документацію.

3.15.    У закладі загальної середньої освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.16.    Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  законодавства України.

3.17.    Права й обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої освіти.

3.18.    Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати форми навчання й виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - звертатися до органів управління освітою, директора закладу загальної середньої освіти  й органів громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу загальної середньої освіти; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу загальної середньої освіти;- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти та у відповідних державних, судових органах.3.19.           Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання й зобов'язані: - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; - забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу загальної середньої освіти; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; - виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.20.     У разі невиконання батьками й особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, заклад загальної середньої освіти може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21.    Представники громадськості мають право:   

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

- керувати  учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;      

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу загальної середньої освіти;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього  процесу.                                                          

3.22.    Представники громадськості зобов’язані:

-         дотримуватися цього Статуту;

-         виконувати накази та усні розпорядження директора закладу загальної середньої освіти;

-         рішення органів громадського самоврядування;

-         захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

-         пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість уживання алкоголю, наркотиків, тютюну;

-         дотримуватись етики поведінки та моралі.      

 

ІV. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

4.1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин

України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду Департаментом освіти Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади згідно із законодавством України.

        Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за поданням директора закладу загальної середньої освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти є  конференція колективу, що скликається не менше 1 разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу загальної середньої освіти – зборами трудового колективу;

- учнів основної та старшої шкіл  закладу загальної середньої освіти – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

          Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

          Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

          Право скликати конференцію мають голова ради закладу загальної середньої освіти, делегати конференції, якщо за це висловилося не менше третини її загальної кількості, директор закладу загальної середньої освіти, Департамент освіти Харківської міської ради та управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.          

Конференція:

- обирає раду закладу загальної середньої освіти, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора й голови ради закладу загальної середньої освіти;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності  закладу загальної середньої освіти;                                                                       

- затверджує  основні  напрями вдосконалення  освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу загальної середньої освіти;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.  

4.3. У період між конференціями діє рада закладу загальної середньої освіти. 

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-       сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу;  

-       об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу загальної середньої освіти та вдосконалення освітнього процесу;

-       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом загальної середньої освіти; 

-       розширення колегіальних форм управління закладом загальної середньої освіти;

-       підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є: 

-         підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу загальної середньої освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в закладі загальної середньої освіти;

-         сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;     

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;         

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень  законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом загальної середньої освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів основної та старшої шкіл, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією  закладу загальної середньої освіти.                         

        Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

        На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада  закладу загальної середньої освіти діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності, ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

       Рада працює за планом, що затверджується конференцією.  

       Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

       Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, Засновника, а також членами ради.

        Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

       У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

        Рішення ради, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту,  доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

        У разі незгоди адміністрації закладу загальної середньої освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

        До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу загальної середньої освіти. 

4.3.5. Очолює раду закладу загальної середньої освіти голова, який обирається із складу ради. 

        Голова ради може бути членом педагогічної ради.

        Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

        Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

        Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу загальної середньої освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.3.6. Рада закладу загальної середньої освіти:    

-       організовує виконання рішень конференції;          

-       вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-       спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи закладу загальної середньої освіти, здійснює контроль за його виконанням;         

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;                                                                                                      

-       затверджує режим роботи закладу загальної середньої освіти;

-       сприяє формуванню мережі класів закладу загальної середньої освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-       приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників закладу загальної середньої освіти золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-       разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, ураховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

-       погоджує  робочий Навчальний план на кожний навчальний рік;                  

-       заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-       бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;          

-       виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;         

-       виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-       вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу;         

-       ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-       сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;          

-       розподіляє та контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;         

-       розглядає питання родинного виховання;

-       бере  участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-       сприяє педагогічній освіті батьків;

-       сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;

-       розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-       організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу загальної середньої освіти.                                                                                                                                                

4.4. При закладі загальної середньої освіти за рішенням конференції може створюватися та діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до розв’язання проблем навчання та виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-       співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами загальної середньої освіти, окремими громадянами, спрямована на

 поліпшення умов навчання та виховання учнів у закладі загальної середньої освіти;

-       сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріальної, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази  закладу загальної середньої освіти;

-       сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

-       організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-       сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

-       запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників закладу загальної середньої освіти;

-       стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-       всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом загальної середньої освіти;

-       сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб із представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів загальної середньої освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

       Члени піклувальної ради обираються на конференції закладу загальної середньої освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.

       Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

       Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу загальної середньої освіти. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-       самоврядування;                                                                                                                                                       

-       колегіальності  ухвалення  рішень;

-       добровільності й рівноправності членства;

-       гласності.

         Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

         Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини й більше її членів.

         Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.         

          Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

          Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

          Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу загальної середньої освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.       

          Голова піклувальної ради:

- скликає та координує роботу піклувальної ради;

- готує та проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.     

          Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.                 

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-       вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника  закладу загальної середньої освіти, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази  закладу загальної середньої освіти;

-       залучати додаткові джерела фінансування закладу загальної середньої освіти;

-       уживати заходів до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу загальної середньої освіти;

-       стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-       брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку.

4.6. Директор  закладу загальної середньої освіти:

-       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-       організовує освітній процес;

-       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-       відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти,  за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-       створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-       забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-       призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок;

-       контролює організацію харчування та медичного обслуговування учнів;

-       уживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

-       здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-       розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-       видає в межах своєї компетенції накази й контролює їх виконання;

-       подає на затвердження трудовому колективу закладу загальної середньої освіти правила внутрішнього трудового розпорядку;

-       затверджує посадові інструкції працівникам закладу загальної середньої освіти;

-       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-       несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Київського  району Харківської міської ради тощо;

-       щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу;

- забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

4.7. У закладі загальної середньої освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу загальної середньої освіти.

4.8. Педагогічна рада розглядає  питання:

-       удосконалення та методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи закладу загальної середньої освіти;

-       переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

-       підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-       упровадження в освітній процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

-       морального та матеріального заохочення учнів і працівників закладу загальної середньої освіти;

-       притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання

ними своїх обов'язків.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу загальної середньої освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

          Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.10. У закладі загальної середньої освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до  законодавства України.

 

V.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база закладу загальної середньої освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

5.2. Майно закладу загальної середньої освіти становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

5.3. Майно закладу загальної середньої освіти є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить управлінню освіти адміністрації  Київського району Харківської міської ради на праві оперативного управління на підставі укладеного договору між управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

5.4. Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради має право, за відповідним клопотанням закладу загальної середньої освіти, здійснювати всі дії, пов'язані з володінням і користуванням основними фондами закладу загальної середньої освіти, а також здійснювати передачу в оренду та списання основних фондів згідно із законодавством України та за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради і з дозволу управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансування закладу загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету.

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу загальної середньої освіти здійснюється на основі кошторису закладу освіти.

          Джерелами формування кошторису закладу загальної середньої освіти є:

- кошти міського бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення

предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

6.3. У закладі загальної середньої освіти створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі до трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

         Кошти фонду загального обов'язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що складається директором  закладу загальної середньої освіти.

        Облік використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради  закладу загальної середньої освіти, відповідно до порядку, передбаченого законодавством України. 

        Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Заклад загальної середньої освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок ведення діловодства й бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ   СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1.         Заклад загальної середньої освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.         Навчальний заклад має право відповідно до  законодавства України укладати угоди про співробітництво з закладами загальної середньої освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ/ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу загальної середньої освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція закладів загальної середньої освіти при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, інші контролюючі органи.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу загальної середньої освіти є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4.   У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу загальної середньої освіти з питань, пов’язаних із навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність таких перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних із навчально-виховною роботою закладу загальної середньої освіти, проводяться його Засновником відповідно до законодавства України.

 

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу загальної середньої освіти приймає Засновник.

9.2.  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом загальної середньої освіти.

9.4.  При реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1.  Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.